Spreektekst duidingsdebat na mislukken formatie

Vooropgesteld: in maart hebben Brabanders massaal een signaal afgegeven verandering te willen, een andere koers dan de afgelopen jaren. Er is dan ook een dure plicht om die verandering waar te maken en te kiezen voor een andere bestuurscultuur en ander beleid. Voor een Brabant waar de belangen van onze burgers en onze boeren voorop staan. En waar ook transparantie en open en eerlijk handelen belangrijke uitgangspunten zijn.

Daar staat schimmig gedoe over een geklapt coalitieakkoord haaks op. Als er maandenlang over de toekomst van onze provincie en haar inwoners is gesproken, hebben zij ook recht om te weten wát daar op tafel lag. Zeker als voorzien was dat de leden van Groenlinks en de PvdA in een geheimzinnige achterkamertjes-ledenvergadering wél vooraf inzage in dit conceptakkoord zouden krijgen. Wat zijn zij meer dan andere Brabanders? Maak daarom per ommegaande het concept-akkoord openbaar, zodat we weten hoe de onderhandelingen er voor stonden en wat de basis kan zijn voor verdere besprekingen.

Bij de PS-verkiezingen kozen de Brabanders duidelijk voor een centrum-rechtse meerderheid. Daarbij heeft niet één BBB-stemmer voor ogen gehad om direct een blok te vormen met Groenlinks-PvdA. Dus waarom dan tóch in eerste instantie al kiezen om over links te gaan, wetende dat men daar onherroepelijk wegzakt in het moeras van stikstofgedram en nepnatuurdoelen? Wat schiet de Brabander op met een vaag verhaaltje over Brede Welvaart, wat ziet op welvaart elders in de wereld terwijl de eigen welvaart door milieudrammers vernietigd wordt? Is dát iedere dag BBBeter?

Wat de PVV betreft blijft de stikstofaanpak onnodig, maar als je al iets moet afspreken dan hoogstens de landelijke wettelijke kaders. Zeker nu het landbouwakkoord is geklapt en het kabinet nu zelf gaat komen met een toekomstvisie op de landbouw moeten we als provincie niet nog meer onrust gaan scheppen bij onze boeren met eigen maatregelen. Daarom moeten we ook niet vooruit gaan lopen op het NPLG en al helemaal niet zolang er nog geen nieuw college is.

Uit de brief van de formateur enkele punten:

“aan elke onderhandelende partij gevraagd met welk mandaat zij aan tafel zitten”. Hoe kan het dan dat aan het eind van de rit als er al een concept-akkoord lag, het toch nog scheef loopt? Wat was er dan aan mandaat gegeven en door wie, door de fracties, de ALV’s, de landelijke partij? Is er nog steeds een mandaat voor nieuwe onderhandelingen, of moeten daar opnieuw afspraken worden gemaakt?

“het verstrekken van informatie over grote provinciale thema’s”: door wie is deze informatie verstrekt en wie heeft bepaald welke informatie dat is?
“gemiddeld vier dagdelen per week onderhandeld”. Waarom moest nog zoveel onderhandeld worden als bij het aanstellen van de formateur zo nadrukkelijk werd gesteld dat men samen zoveel raakvlakken had om tot een formatiefase te kunnen komen? Was het dan wel rijp voor de formatiefase of was een verder verkennende informatie niet gepaster geweest? En hoe verhouden die nadere onderhandelingen zich tot wat de formateur in zijn brief zegt dat er bij de partijen sprake was van “voldoende aanknopingspunten, zowel op inhoud als qua drijfveren”. Hoe kwam hij dan tot de conclusie dat het qua inhoud wel snor zat? En welke ‘te bespreken thema’s tijdens de formatiefase’ bedoelde hij concreet?

“lag er een basistekst voor als uitgangspunt.” En “een inhoudsopgave voor het bestuursakkoord gemaakt, waardoor er toegewerkt is naar een samenhangend verhaal” Door wie waren die basisteksten en inhoudsopgave opgesteld en met welke input? Kunnen wij als PS deze teksten ook ontvangen?

“en alle partijen hebben de spreekwoordelijke ‘water bij de wijn’ gedaan.” Geldt dat ook voor de stallendeadline die door BBB vooraf als breekpunt was gesteld?

“Alle partijen hebben bij mij aangegeven met mandaat aan tafel te zitten. De ingewikkelde passages zijn eerder afgestemd en akkoord bevonden door de fracties.” Wanneer is daar dan een akkoord op gegeven en geldt dat ook voor de stallendeadline?

“Op 12 juni jl. bereikten de onderhandelende partijen een onderhandelingsakkoord”. Had de formateur er niet scherper op moeten zijn of dat akkoord ook wel echt ‘akkoord’ was?

De BBB gaf in haar persbericht aan niemand uit te sluiten. Juist om te voorkomen dat Brabant straks alsnog met een links blok wordt opgezadeld, met alle gevolgen voor onze burgers en boeren van dien dan ook de vraag: waar blijft vanuit BBB als partij met nog steeds het voortouw in de formatie de uitnodiging aan de PVV voor een gesprek? We horen het graag.