Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Kwaliteit informatie over investeringsfondsen aan PS’

Voorzitter de ZRK constateert dat de informatievoorziening over de investeringsfondsen een onvoldoende krijgt, en vat het samen in constateringen als ‘Zicht op voortgang belemmerd’, ‘Geen inzicht in tastbare/merkbare resultaten en doelbereik’, ‘Inconsistente informatie’, ‘op punten aandacht nodig voor zicht op sturingsmogelijkheden PS’.

Voorzitter, als de informatievoorziening niet op orde is, dan is de constatering ‘op punten aandacht nodig voor zicht op sturingsmogelijkheden PS’ ontegenzeggenlijk te vertalen naar de conclusie ‘het zicht is ontnomen op de sturingsmogelijkheden van PS’.

Want onvindbare, inconsistente, onjuiste of gebrekkige informatie maken dat de volksvertegenwoordiging minder mogelijkheden heeft om goed en terzake te controleren of gebeurt wat was afgesproken en of nagestreefd wordt wat beoogd werd. Zeker bij langlopende trajecten is het essentieel dat we kunnen leunen op altijd vindbare en juiste informatie. Daarvan is helaas geen sprake.

In 2012 zijn de fondsen ingesteld, en in 2017 en in 2021 zijn deze geëvalueerd.

De oorspronkelijke stukken over de oprichting van de fondsen, zoals de statuten en de spelregels die GS en PS met elkaar hebben afgesproken, waren al niet meer zomaar terug te vinden op de website. Onvindbare informatie.

De evaluaties van de fondsen zijn afgedaan als statenmededeling. Dat had niet gemogen. In het oorspronkelijke statenvoorstel over de oprichting van de investeringsfondsen zijn de taken en rollen scherp beschreven. Éen van de taken van PS is het ‘vaststellen van de vierjaarlijkse evaluaties’. ‘Vaststellen’ voorzitter, dat omvat geen statenmededeling. PS zijn onjuist geïnformeerd en de evaluaties zijn dus formeel nog niet vastgesteld.

Bij de evaluatie uit 2021 heeft GS ook nog eenzijdig de spelregels voor de evaluatiesystematiek aangepast. De oorspronkelijke statenstukken bevatten bepalingen over de reikwijdte van de evaluaties, en gaan klip en klaar uit van een evaluatie per fonds. GS heeft dan ook de zeggenschap van PS doorkruist door dit eigenstandig te wijzigen.

Voorzitter, dat zijn de concrete gevolgen en risico’s bij onvindbare, inconsistente, onjuiste of gebrekkige informatie.

Om onze taken goed te kunnen uitvoeren hebben we goede en vooral transparante informatie nodig. Ik doe een oproep aan de collega’s om hier serieus, in het kader van onze governance, bij stil te staan. Wellicht kunnen we samen zorgen voor een betere systematiek dan het huidige statenmededelingencircus.