Spreektekst Vaststellen Nota verbonden partijen 2024

Voorzitter, de aangepaste Nota verbonden partijen is geen verbetering.

Eerst iets in het algemeen. De PVV is van mening dat het participeren in een privaatrechtelijke verbonden partij slechts bij hoge uitzondering mogelijk zou moeten zijn, en nooit op initiatief van de provincie zelf ingesteld zou mogen worden. Privaatrechtelijke verbonden partijen zijn door PS niet goed controleerbaar, al was het maar omdat informatie vaak gewoon niet verstrekt wordt. Bij gebrek aan een tweede termijn dien ik een motie hierover in.

De aanpassingen van de Nota zijn een inbreuk op de rol en de invloed van de volksvertegenwoordiging. Door inkadering van wat aan PS moet worden voorgelegd (bijvoorbeeld de benoemde criteria voor ingrijpende gevolgen) wordt ten onrechte de schijn gewekt alsof er veel duidelijkheid en transparantie wordt gecreëerd voorzitter. Evaluaties worden afgeschaald of zelfs afgeschaft. Ook de actieve informatieplicht komt niet beter uit de bus, en wordt deels gekoppeld aan de ingrijpende gevolgen.

Juist door het concreet benoemen van slechts een beperkt aantal onderwerpen waarover wij geconsulteerd moeten worden, kan er veel buiten de radar blijven of worden gehouden. Dat is een serieus risico. GS zou altijd bedacht moeten zijn op de vraag of PS op de hoogte moet worden gesteld of bevraagd, en niet alleen als het een onderwerp op een kort lijstje is.

Voorzitter, met de informatievoorziening van de Deelnemingen zou het een stuk beter kunnen. In de themavergadering toonde het college al goede wil door de Jaarrekeningen van Deelnemingen voortaan wel te gaan verstrekken en ook om verwijzingen naar de websites van deelnemingen op de Brabantsite te plaatsen. Is het college bereid om de website van de provincie ook te voorzien van de oprichtingsstukken, statuten, en alle agenda’s en stukken van bestuursoverleggen van deelnemingen?

Vaste periodieke evaluaties worden afgeschaft, met een richtinggevende uitspraak om eens per 6 jaar voor belangrijke verbonden partijen een vorm van evaluatie uit te voeren. Voorzitter, alle verbonden partijen zouden elke 4 jaar moeten worden geëvalueerd. Kaders en criteria daarvoor dienen vastgesteld te worden door PS, evenals de evaluaties zelf.

Voorzitter dit voorstel is een verslechtering van de mogelijkheden voor PS om goed hun werk te kunnen doen en de checks and balances worden hier verstoord.