Spreektekst Statenvoorstel toekomstbestendig bestuur

Voorzitter,
Dit “beleidskader” toekomstbestendig bestuur is zo’n slecht stuk dat het niet rijp is voor besluitvorming. En al helemaal niet als beperkt bespreekstuk. Het stuk beschrijft vooral vage algemeenheden, open deuren, bestaande instrumenten, wet- en regelgeving, afspraken en werkwijzes, maar laat nauwelijks kaders voor nieuw beleid zien. Moet dat “slagvaardig bestuur” zijn?

De Gedeputeerde was in de themavergadering ook onduidelijk: "we zijn nog zoekende" stelde hij letterlijk. Hij wil eerst nog "naar gemeenten toe, met raadsleden spreken, informatie ophalen en dit in de uitvoeringsagenda verwerken". Kaders komen hiermee in een uitvoeringsagenda, dus sorteert GS voor op uitvoering en is het volstrekt niet in lijn met de kaderstellende bevoegdheid van PS middels Sturen met Kaders. Zo is het kader rond ondermijnende criminaliteit volgens de gedeputeerde "net op stoom" en nog "niet klaar".

Al zijn sommige constateringen zeer terecht, het is niet duidelijk wat de inzet van GS is om er mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld over een tekort aan democratisch gehalte en draagvlak binnen regionale samenwerkingen. Gaat GS dan ook stoppen met de RES en allerlei ontransparante overlegtafels? Ook zou de ‘rol en positie’ van de provincie nog bepaald moeten worden: maar waarom daartoe niet éérst de nieuwe kerntakendiscussie van PS afwachten?

Uit de cijfers blijkt dat burgers weinig vertrouwen hebben in de provinciale overheid. Doet zo’n rammelend beleidskader niet juist nóg meer afbreuk aan dat vertrouwen? Ook blijkt dat Brabanders zélf meer invloed willen op het beleid van de provincie, met het asielvraagstuk met stip op één. Wat wordt hier mee gedaan aan de Provinciale Regietafels Asielopvang waar GS ook aanschuift?

Ten aanzien van participatie geven Brabanders (p. 15) zelf aan referenda een geschikt participatie-instrument te vinden. De gedeputeerde stelt echter dat het College geen voorstander is van referenda. Waarom op voorhand al de Brabander negeren? Daarom dient de PVV een motie in om voor een referendumverordening.

Tot slot: het stuk opent al dat de omgevingsvisie het inhoudelijk vertrekpunt is van dit beleidskader. Dat is een verkeerd uitgangspunt: het zou slechts het vertrekpunt moeten zijn van ruimtelijke kaders.

De PVV-fractie zal tegen dit Statenvoorstel stemmen.