Spreektekst controleverordening

Voorzitter, we staan hier vandaag wederom voor de behandeling van de controleverordening, een belangrijk sturingsinstrument van PS.

 Wat direct opvalt is dat GS zonder blikken of blozen exact dezelfde verordeningstekst voorstelt als zij eerder deed.

Dat, terwijl Sturen met kaders bij de behandeling van deze verordening nog steeds niet is toegepast, terwijl het hier belangrijk sturingsinstrumentarium van PS betreft.

Daarnaast, zoals we in april ook al betoogden, zitten er meer aanpassingen in het voorstel dan slechts wat technische aanpassingen of aanpassingen i.v.m. de RMV (rechtmatigheidsverantwoording), terwijl GS ons wilde doen geloven dat het allemaal niet zoveel voorstelde.

En, voorzitter, wellicht nog het meest kwalijke, is dat GS dit huidige statenvoorstel indient onder het argument dat er sprake is van technische onvolkomenheden in de huidige verordening, die moeten worden opgelost. Zoals gezegd bevat het voorstel van GS veel meer aanpassingen dan enkel het rechtzetten van die technische verwijzingen. Voorzitter, GS misbruiken dus de verwijsfouten om hun oorspronkelijke voorstel door te duwen, en dat is een kwalijke zaak. De uitkomst van de stemming uit april is leidend. Als het volgens GS anders moet, dan moet GS ook met andere argumenten komen, en niet onder het mom van reparatie van verwijzingen een oorspronkelijk voorstel doorduwen.

Intussen had GS recht kunnen doen aan Sturen met Kaders en heeft dat nagelaten.

Ook met de eerdere opmerkingen van de accountant op de verordeningen, bijvoorbeeld de samenhang van de stukken, is niets gedaan.

Voorzitter, we hebben ook nog steeds enkele serieuze inhoudelijke bedenkingen bij het voorstel.

Gezien de aandacht die PS de laatste 10 jaar laten uitgaan naar de selectie van en de relatie met onze accountant, is het bizar dat GS heeft nagelaten om input vanuit onze staten op te halen voor de nieuwe verordening. PS hebben met de accountant afgesproken, dit via de aanbesteding, dat deze geen opdrachten van de organisatie of van GS aanvaard, tenzij PS hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. En voorzitter, dat is een heel gezonde spelregel. De accountant van PS moet geen opdrachten voor GS uitvoeren. Dat wringt, dat snapt iedereen, en toch laat GS na om dit deugdelijk te verankeren.

Ook de selectie van de accountant en de spelregels en bepalingen daarbij moet veel nadrukkelijker een PS aangelegenheid zijn. In het voorstel wil GS meer regie pakken, die moet juist bij PS belegd zijn.

Ook het willen regelen van de goedkeuringstoleranties en rapportagegrenzen, die dan ook zouden gelden voor de Rechtmatigheidsverantwoording van GS in de aanbestedingsdocumenten van de accountant, is niet handig. Er kunnen feiten en omstandigheden zijn die aanpassing in enig controlejaar vragen. Daarom moet dit gewoon jaarlijks via PS worden vastgesteld, net zoals het controleprotocol.

Wij dienen dan ook 2 amendementen in die de genoemde punten adresseren.