Spreektekst Beleidskader Wonen en Werken

Voorzitter,

Zoals we ook al in de themavergadering benadrukt hebben, voldoet dit stuk niet aan Sturen met Kaders en zijn bovenal de beleidsindicatoren véél te abstract. Het kan toch niet zo zijn dat we éérst een beleidskader in PS vaststellen en daarna pas de indicatoren worden uitgewerkt door GS in de Uitvoeringsagenda Wonen en Werken? Wat blijft er dan nog over van de kaderstellende rol van PS? Het is volstrekt onvoldoende om de werkgroep indicatoren de concept Uitvoeringsagenda te laten behandelen en deze daarna middels een Statenmededeling aan PS voor te leggen. Dan is de trein van de uitvoering al vertrokken en de kaderstelling reeds een gepasseerd station. Kortom, dit Statenvoorstel is wat de PVV betreft vandaag nog niet rijp voor besluitvorming: éérst moeten de indicatoren duidelijk zijn en daarna kan pas besluitvorming over het Statenvoorstel plaatsvinden. Daarom de vraag aan GS: is het college bereid om de voor de Uitvoeringsagenda beoogde indicatoren eerder aan PS aan te bieden, zodat PS de besluitvorming vandaag kan aanhouden totdat deze integraal met het beleidskader behandeld zijn? De PVV-fractie stelt daarom ook voor om in afwachting van deze indicatoren de verdere beraadslaging en besluitvorming over dit beleidskader vandaag aan te houden. Dit middels een ordevoorstel na reactie van GS op dit punt.

Het spreekt voor zich dat de inhoud ten aanzien van de indicatoren dan ook pas op een later moment besproken kan worden. Desalniettemin enkele bespiegelingen op dit onderwerp die algemeen van aard zijn. In de themavergadering gaf gedeputeerde Smeulders aan: “Brabant wordt steeds voller”. De oorzaak daarvan ligt in de sterke bevolkingsgroei richting 3 miljoen Brabanders in 2050, welke de laatste jaren voor maar liefst 95% door buitenlandse migratie veroorzaakt wordt. Dit beleidskader Wonen en Werken zou er daarom ook moeten voorkomen dat buitenlandse immigratie nog meer gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. En dat gebeurt helaas nog steeds: het beleidskader biedt immers nog steeds ruimte aan de XXL-blokkendozen die vrijwel volledig op arbeidsmigranten draaien, die worden onvoldoende ingeperkt. Grip op werklocaties is dus ook nodig om grip op migratie te kunnen krijgen. Qua woningbouw moeten we bouwen voor onze eigen inwoners, onze eigen woningzoekenden en niet om die massa-immigratie te faciliteren. Stimuleren van woningbezit voor onze jongeren via startersleningen en andere instrumenten zou samen met gemeenten veel steviger kunnen worden opgepakt. En als de voorrang voor statushouders zoals voorzien in het landelijke hoofdlijnenakkoord verdwijnt, komen er ook eerlijkere kansen voor al onze woningzoekenden op de woningmarkt.

Dan is er nog de ruimte die wordt geclaimd voor de energietransitie. Helaas zitten er nog steeds veel ruimtevretende projecten voor wind en zon in de pijplijn, die ten koste gaan van ruimte voor wonen en werken. Specifiek ten aanzien van zonneparken de vraag: eerder is door deze Staten de zonneladder vastgesteld. Een van de uitgangspunten daarvan zou zijn dat niet zomaar goede agrarische grond zou worden gebruikt voor zonneparken. Desondanks zien we overal in de provincie nieuwe zonneparken verschijnen op goede agrarische grond. Ontwikkelaars en speculanten blijven hun kansen schoon zien, zoals onlangs nog bleek in het Land van Cuijk. Tegelijkertijd is er op steeds meer plaatsen protest te zien van omwonenden, zoals op de Hooghei bij Berlicum. De vraag is: neemt GS deze zonneladder wel serieus, of is het meer een verplicht afvinklijstje waarbij met een nadere onderbouwing of uitleg zo’n zonnepark tóch weer gerealiseerd kan worden? Graag een reactie.

Tot slot: ten aanzien van het ruimtelijk voorstel is door minister De Jonge aangegeven dat dit als een ingrediënt zal worden meegenomen bij het voorontwerp Nota Ruimte. Is GS bereid om het landelijke voorontwerp Nota Ruimte, zodra deze verschijnt, oordeelsvormend aan PS voor te leggen, zodat PS als volksvertegenwoordiging ook haar input kan meegeven? Graag een reactie.