Spreektekst Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Voorzitter,

tijdens de bespreking van de ambtelijk voorgekookte voorstellen voor herziening van de GR-en werd PS in slaap gesust door de gedeputeerde met zijn verhaal dat we nog heel wat in te brengen zouden hebben ten aanzien van deze aanpassingen van de GR-en.

Het was dan ook wel heel bijzonder dat ze nu als hamerstuk op deze agenda geplaatst werden, en dat er nu plotseling alleen maar ja of nee gezegd kan worden. Dat wringt, zeker gezien hetgeen ik zometeen nog aankaart.

Inhoudelijke punten voorzitter.

De bepaling in het aangenomen amendement over het proactief toegankelijk maken van tenminste alle documenten van de bestuursvergaderingen, is niet verwerkt in de aangepaste Regeling. Het was mooi geweest als GS daadkracht had getoond en de handschoen proactief had opgepakt door dit wel op te nemen.

Verder is de bepaling over evaluaties ook wel heel mager vorm gegeven. Waarom is er niet op zijn minst opgenomen dat PS en wellicht ook de Gemeenteraad Moerdijk de evaluaties dienen vast te stellen? Zonder een dergelijke bepaling is de passage over de evaluatie van de GR om de vier jaar slechts symbolisch.

Voorzitter, deze voorliggende GR bevat ten opzichte van de conceptversie waarover wij een zienswijze hebben ingediend nog een geheel nieuw punt. Namelijk de bepaling dat GS geen enkele bestuursbeslissing aan PS zal voorleggen voor een zienswijze. Dit heeft er de schijn van dat de volksvertegenwoordiging buitenspel wordt gezet. Zeker gezien de breedte van de bevoegdheden van het bestuur (bijv uitoefenen van rechten als houder van aandelen in het kapitaal van Havenbedrijf Moerdijk, het aangaan van financieringen, waaronder geldleningen en financiële producten, het uitlenen van gelden, en het verwerven van gronden ten behoeve van Havenbedrijf Moerdijk) zou dit niet zomaar mogen passeren. Waarom is deze bepaling niet voor zienswijze voorgelegd aan PS, waarom is dit niet toegelicht?

Ik dien twee amendement en twee moties in om deze punten te adresseren.