Spreektekst Verordening Stikstof

Vz,

Om te beginnen wil ik een misverstand wegnemen: dit voorstel is niet bedoeld om de komst van megastallen en meer beesten mogelijk te maken.

Zoals wij eerder vandaag duidelijk hebben gemaakt staat voor de PVV de volksgezondheid, de leefbaarheid en het dierenwelzijn voorop en zijn daarvoor ook adequate maatregelen nodig in de maatlat.

De Verordening Stikstof biedt in dit kader slechts schijnzekerheid en willekeur en is hier ook niet voor bedoeld: deze is slechts bedoeld voor de bescherming van de door de EU opgelegde Natura2000 gebieden om te voorkomen dat brandnetels en berkenboompjes daar iets harder zullen groeien. Deze week is in beantwoording op technische vragen nogmaals bevestigd dat deze verordening niet bedoeld is om te sturen op dierenaantallen.

Een maatregel inzetten waarvoor deze niet bedoeld is, is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het zogenaamde verbod op détournement de pouvoir. Eveneens als een betrouwbare overheid: met de sector is in 2009 een convenant gesloten over de Verordening Stikstof op voorwaarde van een werkende depositiebank. Deze werkt nu niet en er is een stuwmeer van Nb-wet vergunningen ontstaan, wat de aanleiding is voor de nu voorliggende aanpassingen.

Van de motie die wij eerder indienden zijn nu drie suggesties overgenomen, behalve de verkleining van de afstandsnorm van 25 naar 10 km. Uit door ons gestelde nadere technische vragen is gebleken dat er twee maanden extra proceduretijd nodig is om ook dit aan te passen, wat weer een ongewenste vertraging zou zijn voor de betrokken ondernemers.

Echter, mocht vanuit het Rijk de PAS worden uitgesteld kan het op langere termijn wenselijk zijn alsnog naar een kleinere afstandsnorm te kijken.

We zien liever dat de ondernemers werk maken van de voorwaarden uit de maatlat in plaats van onnodig complexe natuur- en milieuregelgeving, zodat men zich niet druk hoeft te maken over brandnetels, maar over bezorgde burgers.

Daarbij vinden we het ook relevant dat aan dit voorstel de randvoorwaarde is verbonden dat er geen toename van dierenaantallen plaatsvindt, zij het dat dit via een ander spoor gerealiseerd dient te worden.

We kunnen dit voorstel steunen, maar zullen het dossier ook aandachtig blijven volgen.

Alexander van Hattem