Spreektekst KVL Oisterwijk

Helaas heeft het ordevoorstel van de PVV om dit dossier vandaag niet te behandelen geen meerderheid in de Staten gekregen en daarom sta ik hier met tegenzin: PS moet voldoende tijd gegund worden om weloverwogen besluiten te kunnen nemen. Daar heeft de Brabantse burger recht op en daar is vandaag geen sprake van!

Dat was afgelopen januari ook al het geval. Een teken aan de wand dus dat dit dossier veel problemen oplevert. Bovendien hebben wij de antwoorden op de vele technische vragen en de Memorie van Antwoord pas in een zeer laat stadium ontvangen.

Voor onze fractie is het van meet af aan duidelijk dat hier geen concreet plan voorligt. 

Voorzitter, ook de voorliggende Memorie van Antwoord kan ons niet overtuigen. Het feit dat deze nodig was, zegt al genoeg over het voorliggende stuk.

De PVV vraagt zich af waarom dit dossier prioriteit moet hebben. Zijn er soms al afspraken gemaakt tussen diverse partijen? Zoals tussen de gemeente en een of meerdere bouwfondsen? Zijn die wellicht ook voor de provincie van cruciaal belang? Zo ja, kan de gedeputeerde aangeven welke afspraken er zijn en met welke partijen, welke bouwfondsen?

De provincie deelt in dit dossier niet alleen in de winsten, maar ook in de eventuele verliezen. Gaarne horen wij duidelijke antwoorden van de gedeputeerde.