PVV Noord-Brabant: geheimhouding documenten uitgaven Culturele Hoofdstad 2018 absurd!

De PVV Noord-Brabant is met stomheid geslagen door het antwoord op technische vragen waarin de PVV vraagt om een lijst met uitgaven, orders en inkopen vanaf 1 januari 2012 in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Deze informatie wordt niet als openbare informatie verstrekt maar ligt enkel vertrouwelijk ter inzage.

De argumenten die daarvoor worden opgevoerd raken kant noch wal. "Gesproken wordt bijvoorbeeld over boeteclausules bij openbaring maar er is niet eens gekeken hoe de gevraagde informatie eventueel op aangepaste wijze kon worden verstrekt. De provincie heeft de mond vol van transparantie maar na onnodige vertragingen in het beantwoordingsproces lijkt het wel alsof er is toegeredeneerd naar een manier om de informatie verborgen te houden", aldus Frijters-Klijnen van de PVV Noord-Brabant.

"De belastingbetaler mag best weten welke kosten er zijn gemaakt in het kader van de voorbereiding van het geplande elitefeest Culturele Hoofdstad 2018," vult Van der Kammen aan. ”Als iemand daar recht op heeft, is het wel de Brabander, die hiervoor immers heeft betaald.”

De PVV dient schriftelijke vragen in om duidelijkheid te krijgen omtrent de achtergrond van de vertrouwelijkheid en de slechte onderbouwing daarvan en wil alsnog dat de informatie waarom was gevraagd, openbaar wordt.

 

Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

Betreft: Technische vragen 2018Eindhoven

Op 2 augustus 2013 vroeg de PVV-fractie middels technische vragen (bijlage 1: informatieverzoek) om een lijst met alle inkopen, projecten of bestedingen in het kader van 2018Eindhoven (gerealiseerd, lopend, of in de planning) vanaf 1 januari 2012 tot heden. Daarbij vroegen wij per item informatie over het bedrag, naam opdrachtnemer/leverancier, vestigingsplaats opdrachtnemer/leverancier, of de betreffende inkoop of besteding is aanbesteed dan wel of er een offertetraject is uitgezet, en waar de besteding betrekking op heeft. Daar waar het onder aanbesteding of offertetraject bestede middelen betrof vroegen wij tevens om de stukken daaromtrent.

Op 20 september 2013 hebben wij een antwoord ontvangen op ons verzoek (bijlage 2: mail).

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de mailwisseling (bijlage 1 en 2)?

2. Wie is “we”, die volgens deze mail gekozen hebben voor de vorm van vertrouwelijkheid voor de door de PVV opgevraagde documenten?

3. Welke van de vertrouwelijk ter inzage gelegde documenten dragen de officiële aanduiding "vertrouwelijk"? Wie heeft deze vertrouwelijkheid vastgesteld en wanneer? Graag een volledige opsomming.

4. Wanneer is deze “vertrouwelijkheid” voor de betreffende documenten vastgesteld? Is dit schriftelijk vastgelegd? Zo ja, kunt u dit document aan ons overleggen? Zo nee, waarom niet?

5. Indien de vertrouwelijkheid van alle documenten, ook van de documenten zonder de officiële aanduiding “vertrouwelijk”, is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, wanneer en hoe is dit gecommuniceerd? Kan de vertrouwelijkheid opgeheven worden door Provinciale Staten? Kunt u hierop reageren? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u met de PVV van mening dat ultieme openheid gegeven moet worden over de besteding van publieke gelden in het kader van het Culturele Hoofdstad-project? Zo nee, waarom niet?

7. Eén van de argumenten voor vertrouwelijkheid van de gevraagde documenten die in de mail wordt aangedragen betreft de melding "het is niet ongebruikelijk dat leveranciers in hun leveringsvoorwaarden geheimhouding met een boeteclausule opleggen aan de wederpartij over de details van afgesloten overeenkomsten, zoals de prijs (de provincie doet dat in haar eigen leveringsvoorwaarden ook)." Uit deze zinsnede blijkt echter niet of van genoemde zaken sprake is bij de gevraagde informatie en in welke mate. Waarom blijft in het midden of het argument daadwerkelijk van toepassing is? In hoeveel van de door de PVV opgevraagde documenten is sprake van een boeteclausule bij openbaarmaking?

8. Ook wordt niet ingegaan op alternatieven, zoals de mogelijkheid om indien er in enkele gevallen sprake van is facturen of documenten met clausules de bedragen te verhullen en het totaal van de betreffende facturen op te tellen, zodat de gevraagde informatie in elk geval zo veel als mogelijk compleet kan worden aangeleverd zonder aan de leveringsvoorwaarden afbreuk te doen. In hoeverre en waarom zijn geen alternatieven bedacht voor informatieaanlevering, bijvoorbeeld via sommatie van de bedragen in de onderhavige gevallen?

9. Het andere argument dat wordt genoemd voor de vertrouwelijkheid van de gevraagde documenten luidt "er zitten enkele declaraties bij vanuit de toenmalige bestuurlijke stuurgroep, die niet bestuurders van de provincie betreffen."  Kan het college aangeven waarom declaraties van publieke bestuurders (behoudens eventuele privé informatie, die uiteraard weggelakt kan worden) kennelijk geheim zijn voor het publiek?

10. De PVV vraagt nogmaals: kunt en wilt u publiekelijk verantwoording afleggen door een gespecificeerd overzicht en de in de technische vragen verzochte informatie te geven van de kosten in het kader van het Culturele Hoofdstad project van het Programmabureau, de organisatie die de werkzaamheden verrichtte tot aan de oprichting van de stichting op 25 september 2012? Zo nee, waarom niet?

11. De PVV vraagt nogmaals: kunt en wilt u publiekelijk verantwoording afleggen door een gespecifieerd overzicht en de in de technische vragen verzochte informatie te geven van de kosten in het kader van het Culturele Hoofdstad project van de stichting 2018Eindhoven|Brabant in 2012, vanaf 25 september 2012? Zo nee, waarom niet?

12. De PVV vraagt nogmaals: kunt en wilt u publiekelijk verantwoording afleggen door een gespecifieerd overzicht en de in de technische vragen verzochte informatie te geven van de kosten van de stichting 2018Eindhoven|Brabant in 2013 tot medio september in het kader van het Culturele Hoofdstad project? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Mariette Frijters-Klijnen

 

Bijlage 1:

Geachte griffie,

1. Graag ontvangen wij een lijst met alle inkopen, projecten of bestedingen in het kader van 2018Eindhoven (gerealiseerd, lopend, of in de planning)  vanaf 1 januari 2012 tot heden. Daarbij willen we per item informatie over het bedrag, naam opdrachtnemer/leverancier, vestigingsplaats opdrachtnemer/leverancier, of de betreffende inkoop of besteding is aanbesteed dan wel of er een offertetraject is uitgezet, en waar de besteding betrekking op heeft.

2. Graag ontvangen wij van alle items op die lijst de stukken betreffende het aanbestedingstraject, offertes en acceptatie.

Vriendelijke groeten,

Mariëtte Frijters

Patricia van der Kammen

 

Bijlage 2:

“Je verzocht om financiële gegevens over 208Eindhoven|Brabant vanaf 1 januari 2012.

Vanaf vandaag ligt de gevraagde informatie vertrouwelijk ter inzage bij de griffie.

We hebben voor deze vorm gekozen om twee redenen:

-het is niet ongebruikelijk dat leveranciers in hun leveringsvoorwaarden geheimhouding met een boeteclausule opleggen aan de wederpartij over de details van afgesloten overeenkomsten, zoals de prijs (de provincie doet dat in haar eigen leveringsvoorwaarden ook).

-er zitten enkele declaraties bij vanuit de toenmalige bestuurlijke stuurgroep, die niet bestuurders van de provincie betreffen.

De gegevens zijn verspreid over drie bundeltjes:

1. kosten van het Programmabureau, de organisatie die de werkzaamheden verrichtte tot aan de oprichting van de stichting op 25 september 2012. Hierin zitten enkele posten van na die datum omdat die in onderling overleg tussen de controlers nog aan de voorgaande periode zijn toegerekend. Dat maakt voor het totaalbeeld van de kosten over de hele periode natuurlijk niet uit.

2. kosten van de stichting 2018Eindhoven|Brabant in 2012, vanaf 25 september 2012

3. kosten van de stichting 2018Eindhoven|Brabant in 2013 tot medio september

Overzicht 1. komt uit een andere administratie (nl. die van de provincie) dan overzichten 2. en 3., vandaar enige verschillen in de verschijningsvorm.