Aanvullende Statenvragen PVV Noord-Brabant vacaturestelling Artistiek Directeur Culturele Hoofdstad‏

Geacht college,

Bij brief van 15 september 2013 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 14 oktober zijn beantwoord via kenmerk C2129765/3475213 met dagtekening 8 oktober.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.              Wat is de reden dat er maar liefst zes dagen zitten tussen de dagtekening en de daadwerkelijke beantwoording aan de vragenstellers?

2.              In de beantwoording geeft u aan dat er, behoudens een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst voor maximaal 12 uur à € 125, - per uur met de beoogd artistiek directeur, geen arbeidsovereenkomst dan wel zakelijk contract is of zal worden gesloten met de geselecteerde kandidaten. Vindt u net als de PVV dat een dienstverleningsovereenkomst een zakelijk contract is? Zo ja, bent u dan van mening dat u onzin verkoopt in uw beantwoording? Zo nee, waarom vindt u dat een dienstverleningsovereenkomst geen vorm is van een zakelijk contract?

3.              Hoeveel uur heeft de beoogd artistiek directeur gedeclareerd en welke daadwerkelijke werkzaamheden heeft hij verricht? Graag een met feiten gestaafde reactie.

4.              In de beantwoording geeft u aan dat er geen arbeidsovereenkomst dan wel zakelijk contract is of zal worden gesloten met de geselecteerde kandidaten. Volgens de offertestelling van Marina Wijn Consultants (Bijlage 1 pagina 5) zal de derde tranche ter hoogte van € 16.500 ex BTW worden gefactureerd bij contracteren van de kandidaten. Aangezien er volgens u geen sprake is van contractering van de kandidaten, kan worden geconcludeerd dat de facturering van deze laatste tranche is/zal vervallen. Desalniettemin geeft u in de beantwoording van uw vragen aan dat facturering van het volledige bedrag ter hoogte van € 49.900,- voor het wervingsbureau heeft plaatsgevonden. Kunt u hierover helderheid verschaffen en met een sluitende verklaring komen? Zo nee, waarom niet?

5.              De beantwoording van de Statenvragen geeft geen uitsluitsel of de bedragen zoals genoemd in- of exclusief BTW zijn. Kan het college hierover duidelijkheid verschaffen? Zo nee, waarom niet? Is er sprake van BTW afdracht, en zo ja, wie verzorgt deze? Geeft dit aanleiding voor aanpassing van de bedragen, zoals genoemd in de beantwoording van de Statenvragen?

6.              Bent u bereid om volledige openheid van zaken te geven en daarom ook de originele rekeningen en bewijzen van betaling aan Marina Wijn Consultants en de beoogde artistiek directeur ter beschikking te stellen aan Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen