Entree Nationaal Monument Kamp Vught (NMKV)

Geacht college,

In een artikel op de website van Omroep Brabant was te lezen dat per 1 februari 2014 de toegang tot Nationaal Monument Kamp Vught niet meer gratis zou zijn.[i]Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

  1. Bent u bekend met dit artikel?

2.     Deelt u de mening van de PVV dat historisch cruciale monumenten of musea -waar Kamp Vught toe behoort- zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk moeten zijn voor iedereen? Zo nee, waarom niet?

  1. Deelt u de mening van de PVV dat er in beginsel geen entree mag worden geheven voor een bezoek aan een zo belangrijk historisch monument? Zo nee, waarom niet? Welk effect verwacht u van het heffen van entreegeld op de toegankelijkheid van het monument?
  1. Nationaal Monument Kamp Vught is een herinneringscentrum, waarin onder andere de asputten liggen van slachtoffers. Deelt GS onze mening dat het moreel onacceptabel is wanneer overlevenden en nabestaanden aan de kassa een kaartje moeten kopen om deze plek te bezoeken?

In de Statenvergadering van 21 januari 2005 is overeengekomen dat met ingang van 1 januari 2004 gedurende minimaal 5 jaar geen entree geheven zou worden. Eventuele invoering van entree na deze periode zou niet plaats vinden dan na uitvoerig overleg met de provincie (Statenvoorstel 05/05 A)[ii]. Ook in de periode 2008-2012 is deze lijn doorgetrokken[iii].

  1. Heeft er ‘uitvoerig overleg’ met de provincie plaatsgevonden over het heffen van entree? Zo ja, wanneer heeft dat plaatsgevonden en wie waren daarbij betrokken? Zo ja, wat zijn de beweegredenen voor de provincie geweest om in te stemmen met het heffen van entree? Zo nee, wat is uw reactie op het heffen van entree gezien de eerdere afspraken?
  1. Heeft het college contact gehad met het Ministerie van VWS en NMKV over het heffen van entree? Zo nee, is het college genegen om in overleg te treden met alle betrokkenen en te zoeken naar een oplossingwaarbij de toegang tot het Nationaal Monument Kamp Vught vrij kan blijven? Indien het college niet genegen is omin overleg te treden met alle betrokkenen, wat is daarvan de reden?

Hoogachtend,

namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Mariëtte Frijters-Klijnen