Statenvragen PVV Noord-Brabant lobby start Giro 2016

Geacht college,

Recentelijk zijn in de regionale en landelijke media berichten verschenen over een mogelijke start van de Giro 2016 in Noord-Brabant.[i] [ii] [iii]

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Heeft het college overleg gepleegd met derden, formeel dan wel informeel, bestuurlijk dan wel ambtelijk, over de organisatie van de start Giro in Noord-Brabant? Zo ja, met welke partijen, organisaties, bedrijven en/of gemeenten?

2. Welke verwachtingen zijn gewekt, afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan door of namens het college?

3. Heeft het college, formeel dan wel informeel, bestuurlijk dan wel ambtelijk, financiële toezeggingen gedaan of een financieel perspectief in het vooruitzicht geschetst? Zo ja, voor welk bedrag en wat is de status van toezeggingen of schetsen? Zo nee, heeft het college plannen om op wat voor manier dan ook financiële bijdragen te doen aan de start van de Giro in 2016? Zo ja, uit welk budget en voor welke omvang? Is er een maximum aan de bijdrage van de provincie? Zo ja, welk maximum? Zo nee, is het college voornemens om tegen andere gegadigden op te bieden en tot welk bedrag (belastinggeld)?

3. Waarom zijn Provinciale Staten niet geïnformeerd en moeten Provinciale Staten dit bericht uit de media vernemen?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

 

 

[i] http://www.nu.nl/sport/3786317/brabant-ziet-in-bosch-kandidaat-start-giro-2016.html

[ii] http://www.omroepbrabant.nl/?news/211708832/Akkoord+over+Den+Bosch+als+startplaats+Giro+d%E2%80%99Italia+2016.aspx

[iii] http://www.bndestem.nl/algemeen/sport/berichtgeving-over-giro-start-den-bosch-erg-voorbarig-1.4377743