Vervolg Statenvragen PVV Noord-Brabant mega vergoedingen Brabantse Milieufederatie

Geacht college,

Bij brief van 17 april 2014 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 13 mei 2014 zijn beantwoord via kenmerk 3565019[i]. Deze beantwoording, waarbij de vergoedingen voor de deelnemers van het urgentieteam, alsmede andere kosten, worden gespecificeerd, is aanleiding voor de PVV tot de volgende vervolgvragen:

       1.     Waar is de vergoeding van € 100 per uur op gebaseerd? Graag een duidelijke weergave van de opbouw van dit uurtarief.

       2.     Waarom heeft het college bij het vaststellen van de uurvergoeding geen recht gedaan aan de afspraken omtrent de Brabantnorm?

       3.     Bent u het met de PVV eens dat een vergoeding van € 100 per uur voor ambtenaren én medewerkers van een zwaar gesubsidieerde organisatie zoals de BMF veel te gortig is en niet valt uit te leggen richting de Brabantse burgers?

       4.     Wat is het uurtarief van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) voor de reguliere provinciale subsidie? Graag een duidelijke weergave van de opbouw van dit uurtarief.

       5.     Conform hetWerkplan2013[ii]ontvangt de BMF provinciale subsidie voor het adviseren op het gebied van ruimtelijke ordening. Maakt deze afspraak ook deel uit van hetWerkplan 2014? Zo ja, bent u het met de PVV eens dat het aanpakken van overlast die wordt veroorzaakt door veehouderijen in de zogenaamde urgentiegebieden een reguliere ruimtelijke ordeningstaak is in het kader van de provinciale subsidie aan de BMF? Zo neen, waarom niet?

       6.     De gemeenten en overheidsorganisaties ontvangen ieder van de provincie Noord-Brabant een vergoeding van totaal € 91.200 uit het provinciaal budget Netwerk de Peelhorst/Knelpunten Landelijk Gebied. Deelt u de mening van de PVV dat het Brabants rondpompen van belastinggeld geen oplossing biedt voor het aanpakken van de urgentiegebieden? Zo neen, waarom niet?

       7.     Bent u bereid om deze absurde vergoedingen in te trekken c.q. te herzien? Zo neen, waarom niet?

       8.     Het urgentieteam is een team van deskundigen dat gemeenten ondersteunt. Met het werkbudget van € 125.000 wilt u echter deskundigheid inhuren voor ondersteuning van gemeenten in urgentiegebieden. Waarvan verschilt deze deskundigheid van die van het urgentieteam en wie wilt u hiervoor inhuren?

Graag uw beantwoording ruimschoots voor de Statenvergadering van 4 juli aanstaande.

Hoogachtend,

namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Joyce Kardol