Statenvragen PVV Noord-Brabant: Stichting Eindhoven Brabant 2018 besteedde in 2013 "slechts" 1,7 miljoen euro gemeenschapsgeld aan mislukte kandidatuur Culturele Hoofdstad

‘s-Hertogenbosch, 9 oktober 2014

 

Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

 

Betreft: verantwoording BCH en beloning artistiek directeur

 

Volgens BN de Stem van 3 oktober 2014 zal Eindhoven het teveel aan uitgekeerd salaris aan artistiek directeur Martijn Sanders van Eindhoven|Brabant culturele hoofdstad niet terugvorderen[1]. In de Eindhovense subsidieverordening geldt een maximum bezoldiging voor medewerkers van een gesubsidieerde instelling.

 

De Provinciale Algemene Subsidieverordening[2] kent een weigeringsgrond voor subsidies, die geldt voor beloningen boven de zogenaamde Brabantnorm (ter hoogte van het ministerssalaris). Volgens de provincie -aldus de jaarrekening van de stichting- moet de beloning van de artistiek directeur dhr. M. Sanders niet beschouwd worden als bezoldiging.

 

In de provinciale evaluatie van het Eindhoven|Brabant2018 project, najaar 2013, wordt gesteld dat de financiële evaluatie volgt bij de jaarrekening 2013 van de provincie. Bij de behandeling van de jaarrekening 2013 van de provincie ontbrak de financiële verantwoording. In de beantwoording van PVV statenvragen daarover meldt het college op 3 juni 2014 dat de jaarrekening 2013 nog niet gereed is.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

 

1. Op basis van het artikel in BN de Stem leiden wij af dat de jaarrekening inclusief accountantscontrole op 17 april 2014 gereed was[3]. Op 3 juni 2014 beantwoordt het college de vraag van de PVV over de kosten van het culturele hoofdstad project met "Antwoord: Ja. Echter op dit moment zijn nog niet alle gegevens compleet. (....)  Het enige van de nu gevraagde informatie waar u nog niet over kon beschikken, is de jaarrekening 2013. Bij het laatste antwoord gaven wij aan u deze naar verwachting voorjaar 2014 te kunnen geven. De concept-jaarrekening is door ons onlangs ontvangen en moet nu door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd, alvorens het bestuur deze kan vaststellen. Uitzonderlijk aan de situatie is dat dit tevens de afsluitende verantwoording door de stichting van het project betreft. Daarna zal de stichting worden ontbonden. Wij willen daarom bij deze finale vaststelling nog vollediger dan anders duidelijkheid hebben omtrent alles wat wij voor een goede verantwoording richting PS en anderen nodig vinden. U ontvangt de jaarrekening 2013 zo spoedig mogelijk."

 

Is het college net als de PVV van mening dat zij in de beantwoording van statenvragen d.d. 3 juni de PVV Noord-Brabant foutief heeft geïnformeerd? Zo nee, hoe kwalificeert het college dan het kennelijk willens en wetens niet verschaffen van de gevraagde informatie over Culturele Hoofdstad?

2. In de ASV van de provincie Noord-Brabant treffen wij de volgende passage aan (de weigeringsgrond voor subsidies):

 

"2. Onverminderd het eerste lid wordt subsidie geweigerd indien:

a. de aanvrager van een exploitatiesubsidie of een begrotingssubsidie, die naar haar aard aangemerkt kan worden als een exploitatiesubsidie, bestuurders en andere personen die voor hem werkzaam zijn hoger bezoldigt dan 100% van de bezoldiging van een minister; en

b. de aanvrager, bedoeld onder a, voor meer dan 25% van zijn inkomsten afhankelijk is van subsidies of bijdragen van de overheid."

In de door de accountant gewaarmerkte jaarrekening van de stichting3 op pagina 12 lezen wij in de paragraaf bezoldigingen dat de BELONING van de artistiek leider M. Sanders €112.227 voor 730 uur bedraagt. Herrekend naar 1 fte op jaarbasis bedraagt de beloning van de artistiek leider M. Sanders meer dan €300.000.

 

Kan het college weerleggen dat de artistiek leider €112.227 vergoeding heeft ontvangen voor 703 uren werk?


Kan het college weerleggen dat dit herrekend naar 1 fte op jaarbasis in een substantieel hoger bedrag resulteert dan de zogeheten ministersbeloning, zoals wordt beschreven in artikel 8 lid 2a van de ASV Noord-Brabant2?

 

Is het college net als de PVV van mening dat als een financiële vergoeding klinkt als bezoldiging, uitziet als bezoldiging, in de boeken is verantwoord als bezoldiging en door de accountant is beschouwd als bezoldiging, het dan ook een bezoldiging is?

 

Is het college net als de PVV van mening dat door de beloning van de artistiek leider een ander label te geven, het college weliswaar soberheid in de ASV predikt maar hier niet naar handelt?

 

Is het college bereid om, alsnog en met terugwerkende kracht, alle boven de Brabantnorm uitstijgende beloningen of bezoldigingen (of elk ander etiket dat het college ook op de betalingen wil plakken) van artistiek leider M. Sanders in het kader van het Culturele Hoofdstad 2018 project terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

 

3. In de jaarrekening op pagina 9 treffen wij de volgende passage aan: "Doordat 2018Eindhoven|Brabant niet is verkozen tot culturele hoofdstad is in 2013 slechts € 1.690.634 aan kosten gemaakt."

 

Kan het college aan de belastingbetalende en onder het gelegaliseerde plunderbeleid van deze overheid gebukt gaande burgers uitleggen op welke wijze het woord 'slechts' in deze zin op enige wijze passend zou zijn?

 

Hoogachtend,

 

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

 

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

http://www.anp360.nl/nieuws/article/12124080?h=0a18d0d93cdde908cb98278d3b111656

http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/regeling-detail.aspx?r=975

www.breda.nl/system/files/Ck_42575_B4_(Financieel%20verslag)%20Financieel%20en%20jaarverslag%202013%20van%20de%20Stichting%202018%20EindhovenlBrabant.pdf