Persbericht en Statenvragen:“Gesubsidieerde kunstclubjes gaan feestvieren met publiek geld.”

Op de website van het met miljoenen provinciaal belastinggeld gesubsidieerde Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) staat een open uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst op 29 januari 2015, bedoeld om een onlangs ingesteld cultuurfonds van 25 miljoen te vieren. De mede organiserende partijen zijn eveneens door de Provincie zwaar of geheel gesubsidieerd, zoals Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss, en Prins Bernhard Cultuurfonds.

De PVV Noord-Brabant vindt het een gotspe dat publiek geld in deze moeilijke tijden door kunst- en cultuurclubjes besteed wordt aan gratis feestjes nota bene ter ere van 25 miljoen publiek geld waar onder meer de elitaire kunstkoepels al reikhalzend naar uitkijken.

Dat er 25 miljoen publiek geld naar een cultuurfonds gaat om allerlei projecten uit te financieren waar de Brabanders niet op zitten te wachten maar waar ze wel aan mogen meebetalen is al erg genoeg. Maar de inkt van de oprichtingsakte van dit fonds is nog niet droog of het eerste geld wordt op kosten van dezelfde belastingbetalers besteed aan een open feestje. Dit getuigt van schaamteloosheid.

De PVV Noord-Brabant stelt het college van Gedeputeerde Staten vragen over dit ongepaste feest en wil dat het wordt afgeblazen.

hriftelijke vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

Betreft: Uitnodiging netwerkbijeenkomst Brabant C

Geacht college,

1. Bent u bekend met de open uitnodiging op de website van Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc)?[1] (en bijlage)

2. Wie heeft deze bijeenkomst geïnitieerd?

3. Wat zijn de begrote kosten van deze netwerkbijeenkomst en wie betaalt deze? Graag ontvangen wij een helder antwoord op grond van feitelijke gegevens.

4. Is het college het met de PVV eens dat publiek geld aangewend dient te worden voor het doel waarvoor het is bestemd? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college beamen dat netwerkfeestjes organiseren geen doel is van welke met belastinggeld gesubsidieerde instelling dan ook? Zo nee, waarom vindt het college dat netwerkfeestjes organiseren wél een doelstelling is van met Brabants belastinggeld gesubsidieerde organisaties?

6. Vindt het college het gepast om het in een bodemloze put smijten van 25 miljoen euro Brabants publiek geld feestelijk te vieren op kosten van de betalende Brabanders?

7. Is het college bereid de netwerkbijeenkomst af te blazen en de subsidie-ontvangende organisatoren duidelijk te maken dat het ongepast is de geldsmijterij op kosten van de belastingbetaler te gaan vieren?

8. Volgens de jaarstukken 2013, begroting 2014, en begroting 2015 (hoofdstuk Cultuur, gedetailleerde productenlijst) van de provincie Noord-Brabant ontvingen BKKC, Cubiss, Erfgoed Brabant, Kunstbalie, en Prins Bernhard Cultuurfonds de volgende subsidies van de provincie:

Met andere woorden: De miljoenen van de Brabantse belastingbetaler vloeien zeer rijkelijk naar deze organisaties. Toch vindt geen van deze organisaties het nodig om het provinciale logo en vermelding van de subsidieontvangst op hun website te vermelden. Hoe oordeelt het college over het gegeven dat deze organisaties het niet nodig vinden de Brabanders te informeren over het feit dat ze financieel worden gesteund door de provincie en dus de Brabantse belastingbetalers?

9. Klopt het nog steeds dat de provincie van subsidie-ontvangers verlangt dat zij pro-actief melding maken van de steun en het provinciale logo in hun uitingen (waaronder een website wel een heel voor de hand liggend medium is) gebruiken? Zo ja, waarom verleent de provincie subsidie aan organisaties die daar wel heel nonchalant mee omgaan?

10. Is het college bereid per direct de subsidieregels strikt te handhaven?

Hoogachtend,

Namens de PVV Noord-Brabant

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

 

BIJLAGE 1