Statenvragen PVV Noord-Brabant: Specifieke zorgopvang voor Marokkaanse ouderen, op islamitische grondslag

Geacht college,

In BN de Stem van 5 maart 2015 [1] is te lezen dat er in Roosendaal wordt gewerkt aan zorgopvang voor Marokkaanse ouderen. De voorzitter van de nieuwe Marokkaanse moskee in Roosendaal juicht het initiatief toe, en wijst er volgens BN de Stem op dat het goed is dat er bij de opvang en verpleging van eerste generatie oudere Marokkanen rekening wordt gehouden met culturele nuances als taal, een ruimte om te bidden, een gescheiden opvang van mannen en vrouwen en flexibele bezoekmogelijkheden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel in BN De Stem1(Zorgopvang voor Marokkaanse ouderen in Roosendaal)?

2. Bent u bekend met dit initiatief tot vestiging van specifiek Marokkaanse ouderen in de Eglantier, waarbij volgens het artikel sprake is van gescheiden opvang van mannen en vrouwen en een islamitische gebedsruimte?

3. Is het college het eens met de PVV dat dit alweer een voorbeeld is van de oprukkende islamisering van Brabant? Zo nee, waarom niet?

4. Werkt de provincie Noord-Brabant op wat voor manier dan ook, direct of indirect, bestuurlijk dan wel ambtelijk, mee aan de planvorming of heeft zij anderszins direct of indirect een bijdrage aan de verwezenlijking van dit initiatief? Zo ja, op welke wijze, en sinds wanneer?

5. Heeft de provincie Noord-Brabant subsidie verstrekt of op andere wijze steun verleend aan de initiatiefnemers of andere betrokken organisaties of is de provincie nog voornemens dit te doen? Zo ja, wanneer, aan wie en hoeveel?

6. Indien de vorige vraag bevestigend is beantwoord, wat was de motivatie van het college om subsidie of anderszins ondersteuning of medewerking te verlenen?

7. Bent u net als de PVV van mening dat dit soort zorginitiatieven, in dit geval voor Marokkaanse ouderen, met gescheiden opvang van mannen en vrouwen en een (islamitische) gebedsruimte, volstrekt niet thuishoren in Nederland, en dus ook niet in Brabant? Zo nee, kunt u aan de burgers uitleggen waarom u het een goed idee vindt dat we in Noord-Brabant zorginitiatieven hebben die op islamitische leest geschoeid zijn, met gescheiden zorg voor mannen en vrouwen?

8. Bent u net als de PVV van mening dat elke vorm van provinciale steun aan dit soort initiatieven die in strijd zijn met onze fundamentele Westerse waarden, een volstrekt verkeerd signaal is? Zo nee, waarom niet?

9. Kan het college aangeven of de provincie Noord-Brabant nog meer van dit soort initiatieven ondersteunt? Zo ja, dan zien wij graag een volledig en uitputtend overzicht van alle subsidies of bijdrage in wat voor vorm dan ook tegemoet.

10. Is het college bereid om eventuele subsidie dan wel anderzins steun aan dit initiatief onmiddellijk stop te zetten en eventueel reeds verstrekte middelen terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid om de gemeente Roosendaal terug te fluiten indien deze gemeente op welke wijze dan ook steun verleent aan dit verwerpelijke initiatief, dat een evidente minachting portretteert van onze Westerse waarden waaronder die van gelijkheid van mannen en vrouwen? Zo nee, waarom niet?

12. Is het college bereid om gemeenten aan te spreken indien gemeenten op welke wijze dan ook de islam of islamitische wensen willen faciliteren? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

[1] http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/zorgopvang-voor-marokkaanse-ouderen-in-roosendaal-1.4795066

 

Beantwoording: Zorgopvang_Marokkanen_Roosendaal_beantwoording_dd_31-03-2015.pdf