Persbericht en Statenvragen:"PVV Brabant, Geen slikken of stikken bij gemeentelijke herindelingen"

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben zich kritiekloos achter het advies van Cees Veerman geschaard om binnen afzienbare termijn te komen tot een volledige bestuurlijke fusie van de gemeentes Aalburg, Woudrichem en Werkendam. Dit is de PVV Noord-Brabant een doorn in het oog.

De reactie van GS op het oordeel van Veerman is in feite een dienstbevel om snel met een concreet plan voor een fusie te komen. Doen de drie gemeentes het niet vrijwillig, dan dreigt een wettelijke procedure, zoveel is duidelijk op basis van de reactie. Het is slikken of stikken voor de de gemeentes, vindt de PVV Noord-Brabant. "In het onderzoek van Veerman is geen aandacht besteed aan de mening van de bevolking of aan draagvlak, de PVV Noord-Brabant vindt dat echter een essentieel aspect dat bij herindelingen altijd beschouwd moet worden", aldus Willem Bakker, statenlid van de PVV.

Studies laten zien dat de ervaringen met herindelingen enkel negatieve effecten zien, zoals minder betrokkenheid door burgers, het uitblijven van voorgespiegelde besparingen, en ontevredenheid van burgers. "Vreemd genoeg raast het college maar door op de ingeslagen weg, terwijl serieuze studies dat afraden", aldus PVV statenlid Patricia van der Kammen. De PVV heeft statenvrage over de herindelingen gesteld.

Dat leidt tot de volgende vragen:

1.Zowel in het rapport van Veerman alsook in diverse berichtgeving valt af te leiden dat de voorgestelde bestuurlijke fusie niet door alle drie de gemeentes wordt bejubeld. Het college heeft desondanks enkel goede woorden over voor het fusie-advies. Wat is de overweging van het college om niet eerst een experimentele fase te overwegen, zoals het voorstel van Aalburg?

2. In de brief van GS aan de colleges van B&W van de drie gemeentes wordt het nodige bestuurlijke gepaai ten tonele gevoerd en lijkt het de bedoeling de gemeenteraden over te halen om schijnbaar vrijwillig voor een fusie te kiezen: "Net als de heer Veerman hebben wij het vertrouwen dat u zelf in staat bent dit proces voortvarend ter hand te nemen zodat er geen sprake hoeft te zijn van een Arhi-initiatief van onze zijde." Is het college net als de PVV van mening dat het blijkens deze passage voor de betreffende gemeentes gewoon een kwestie is van 'slikken of stikken'? Zo nee, waarom niet? Welke andere keuze laat het college deze gemeentes dan nog?

3. Indien de drie gemeentes of één van hen niet achter de bestuurlijke fusie staan, wat is dan uw insteek?

4. In het rapport Veerman wordt met geen woord gerept over draagvlak vanuit de bevolking. Kan het college aangeven waarom zij de heer Veerman niet op zijn minst de opdracht heeft gegeven om het draagvlak onder de bevolking voor de bestuurlijke fusie kritisch te beschouwen? Vindt het college de mening van de burger niet zo belangrijk? Indien het college dat wel vindt, waarom is er dan geen draagvlakonderzoek verricht?

5. Eerder al heeft GS met applaus ingestemd met de voorgenomen fusie tussen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Dat, terwijl de weerstand onder de bevolking groot is3, deze niet eens geraadpleegd is, indieners van zienswijzen niet in alle gevallen serieus zijn genomen4, en de CdK al voor de sluitingstermijn voor het indienen van zienswijzen op de gemeentelijke herindeling zijn genoegen heeft laten blijken over de fusie (PNB kenmerk 3722941). Is het college net als de PVV van mening dat de voorbeelden exemplarisch zijn voor een zelfingenomen bestuurlijke houding van het college waarin het doel kennelijk alle middelen heiligt en de mening en wens van de burgers van ondergeschikt belang is? Zo nee, hoe wil het college het stelselmatig negeren van gebrek aan draagvlak onder de bevolking of het ontbreken van kennis daarover dan wel duiden?

6. Is het college bekend met de inzichten over bestuurlijke herindelingen zoals recent onder meer op Binnenlands bestuur5 gepubliceerd? Waarom wil het college koste wat kost doorzetten met herindelingen zonder draagvlak als daarnaast ook nog eens blijkt dat er tot op heden enkel negatieve effecten bekend zijn?

7. Waarom negeert het college de inzichten en conclusies van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau, onder meer dat er vraagtekens moeten worden geplaatst bij de wenselijkheid tot verdere opschaling van gemeenten?

8. Is het college alsnog bereid haar mening te herzien over het advies inzake de Meierijstad en geen procedure te starten voor Land van Heusden en Altena? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college bereid om stelling te nemen vóór de bevolking en daarom met klem een referendum te adviseren bij alle lopende en nog komende dossiers inzake gemeentelijke herindelingen en de gemeentelijke volksraadpleging een uitgangspunt bij de provinciale besluitvorming te maken? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Willem Bakker

1 http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/aalburg/provincie-woudrichem-aalburg-en-werkendam-moeten-voor-2019-fuseren-1.5002288

2 http://www.aalburg.net/files/Rapport%20Veerman.pdf

3 http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/veghel/505-reacties-op-herindeling-meierijstad-1.4791726

4 http://veghel.allesvan.nl/nieuws/detail/id/249870/Indieners_zienswijzen_fusie_niet_door_gemeente_geinformeerd.

5 http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/louter-negatieve-effecten-bij-herindeling.9471176.lynkx

 

Beantwoording: pdfHerindeling_Land_van_Heusden_en_Altena_beantwoording_dd_06-07-2015.pdf