PVV-Brabant: Brabants Energieakkoord maakt Brabant lelijker, warmer, armer en viezer!

De Brabantse PVV-fractie heeft grote vragen bij de wijze van energieopwekking, zoals die voorgesteld wordt in het Brabants Energieakkoord. “Het overgrote deel van de 14% duurzame energie wordt opgewekt met biomassa, afval en houtkachels. Al deze vormen zijn aanzienlijk viezer dan gas en vaak ook viezer dan kolen. Daarnaast is de uitstoot van CO2 boekhoudkundig weliswaar lager, maar buiten, in de praktijk nog decennia lang juist significant hoger dan bij kolenstook. Als je beweert hiermee de CO2-uitstoot te beperken, dan verspreid je desinformatie, maar dat is gemeengoed binnen de milieubeweging”, aldus statenlid Harry van den Berg.
De PVV ziet ook zijn bewering bevestigd dat windmolens nauwelijks iets bijdragen aan de energievoorziening. “Meer dan 150 klimaatminaretten van bijna 200 meter hoog gaan 1% van de energiebehoefte dekken. Schandalig om met deze symboolpolitiek het landschap te verpesten en met de subsidie van vaak ruim 4 miljoen euro per windmolen de burger te beroven”.
Over zonnepanelen is de partij evenmin erg enthousiast: “Het CPB berekende dat bij 7% aandeel van zonne-energie, volgens hen tevens het maximaal inpasbare, de energierekening voor de consument verdubbelt. Ook hier zie je symboolpolitiek: 2.600.000 panelen dekken slechts 1% van de energiebehoefte. Volgens de provincie moet zonne-energie in 2050 meer dan 50% van de energiebehoefte dekken: domweg onmogelijk. Volgens ons zou geld steken in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar energie-opslag en bijvoorbeeld de veelbelovende thoriumenergie effectiever zijn. Elke euro verpatst aan de windboer is een euro verloren voor innovatie”.

Geacht college,

In het “Brabants Energieakkoord”(1) en de stukken (2) bij de themavergadering “Energietransitie” op 4 december 2015 viel het de PVV-fractie op dat van de 14% “duurzame energie” ongeveer 12% bestaat uit afvalverbranding, houtkachels, biomassa (meest pellets uit Amerikaanse natuurbossen) en biofuels en dat windenergie (470MW) en zonnepanelen (2.600.000 stuks) elk slechts 1% dekken. Ook in de informatie die verstrekt werd voorafgaand aan de themavergadering op 4 december blijkt het aandeel van wind en zon in totaal hooguit zo’n 2% in 2020.

Aangezien de PVV-fractie aanneemt dat u in voorbereiding op dergelijke akkoorden zorgvuldig de effectiviteit er van bestudeerd heeft, verwachten wij spoedig antwoord op de volgende vragen, in alle gevallen met concrete cijfers.

De PVV heeft hierover de volgende vragen:

    1        Hoeveel fijnstof PM10-, stikstofoxiden en CO2 wordt er in het hier en nu, dus in werkelijkheid en niet boekhoudkundig, uitgestoten per (omgerekend) megawattuur of gigajoule, per volgende soort energieopwekking, met daarnaast de reden waarom u dit “duurzaam” wenst te noemen:

-       Windenergie

-       Zonnepanelen

-       Geothermie

-       Biofuels

-       Overige biomassa

-       Biomassa uit pellets (RWE)

-       Houtstook

-       Afvalstook

     2      Van de 14% “duurzame energie” stoot 12% aanzienlijk meer CO2 uit dan gas en vaak zelfs kolen volgens het PFPI-rapport (3). Kunt u de gegevens zoals vermeld in dit rapport bevestigen, of hierover andere gegevens verstrekken, waarbij het nogmaals gaat om het hier en nu, in de werkelijkheid en niet in de CO2-boekhouding?

-       Bent u het met de PVV-fractie eens dat met de extra CO2-uitstoot door biomassa, de eerste decennia er in werkelijkheid – buiten, dus niet in de boekhouding - sprake is van toename van uitstoot van CO2 met het Brabants Energieakkoord ten opzichte van het stoken van uitsluitend kolen? Zo nee, waarom niet?

     3      In Noord-Brabant wordt volgens uw eigen informatie en grafieken met 470MW extra opgesteld windenergievermogen ongeveer 1% van het energieverbruik gedekt

-       Vindt u het plaatsen van ruim 150 3MW turbines in het Brabants landschap met tiphoogtes van tegen de 200 meter, de daarbij behorende horizonvervuiling, vogelslacht, (laagfrequent) geluidshinder en massa’s SDE-gelden (uiteindelijk betaald door consumenten via SDE-opslag en kostprijsdoorberekening in producten) van al gauw € 4 miljoen per turbine per 15 jaar net als de PVV-fractie niet opwegen tegen het “voordeel” van laag-CO2-opwekking van 1% van de energiebehoefte van Noord-Brabant?

-       In hoeverre denkt u dat de wind-op-land projecten uitgerold kunnen worden indien de SDE+-subsidies en andere fiscale voordelen vervallen?

     4      In Noord-Brabant wordt volgens uw eigen informatie en grafieken met 2.600.000 zonnepanelen ongeveer 1% van het energieverbruik gedekt

-       Vindt u het plaatsen van 2.600.000 zonnepanelen met kostbare salderingsregelingen te verdedigen voor 1% dekking van de Noord-Brabantse energiebehoefte?

-       In hoeverre denkt u dat de uitrol van genoemde zonnepanelenplannen mogelijk zijn indien de salderingsregelingen en andere fiscale ondersteuning weg vallen?

-       Uw doelstelling is om uiteindelijk – in 2050 - ruim 50% van de energiebehoefte met zonne-energie te dekken. Hoe gaat u dat doen bij de huidige stand der (opslag-)techniek?

     5      Alle maatregelen die voorgesteld worden in ogenschouw nemend:

-     wat is de totale CO2-reductie van alle energie-opwekkingsplannen tot 2050 (dus isolatie e.d. buiten beschouwing latend, omdat die ook bij fossiel gestookte centrales gerealiseerd kan worden) in Gigaton CO2, welke subsidiesommen zijn daarmee gemoeid en hoeveel wordt de opwarming van de aarde er mee gedempt, uitgaande van een (hoge) klimaatgevoeligheid van 500 gigaton CO2-uitstoot voor 1 graad opwarming van de aarde, of zo u wilt een ander kengetal, gezien de onduidelijkheid over die gevoeligheid ten opzichte van het voortzetten van de huidige energieopwekking?

-     in hoeverre verbetert de luchtkwaliteit door alle energie-opwekkingsplannen in vergelijking met de huidige situatie (dus isolatie e.d. buiten beschouwing latend, omdat die ook bij fossiel gestookte centrales gerealiseerd kan worden)?

    6       Bent u het met de PVV-fractie eens dat indien de uitkomsten van de bij vraag 5 gestelde vragen negatief voor “beperking opwarming van de aarde (MoU 2)” en “luchtkwaliteit” uitvallen, het akkoord heroverwogen dient te worden, tot nader order de uitvoering er van stopgezet dient te worden en de kostbare tijd van de bestuurders op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau beter besteed kan worden dan aan dit soort minimale, mogelijk zelfs averechtse futiliteiten? Zo nee, waarom niet?

    7       Elke euro besteed aan (subsidie voor) biomassa, wind en zon kan niet besteed worden aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek of aan klimaatadaptatie, hetgeen belangrijk ka zijn, indien de opwarming door zou zetten. Bent u het met de PVV eens dat gezien de uiterst geringe effectiviteit en de enorme economische schade als gevolg van verlies van concurrentiekracht van bedrijven en koopkracht bij consumenten, het effectiever zou zijn om alleen te investeren in adaptatie en wetenschap / innovatie en niets – buiten proefopstellingen – in exploitatie van “duurzame” energieopwekking? Zo nee, waarom niet?

                 

Namens de PVV-fractie Noord-Brabant,

Vriendelijke groet,

Harry van den Berg

  1. http://www.serbrabant.nl/wp-content/uploads/2015/03/BrabantsEenergieakkoord.pdf
  2. http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps/20151204/download.aspx?qvi=55746
  3. http://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2014/04/PFPI-Biomass-is-the-New-Coal-April-2-2014.pdf

 

Beantwoording: pdfKlimaat_en_Brabants_energieakkoord_beantwoording_dd_19-01-2016.pdf