Statenvragen Assembly of European Regions commissies

Geacht college,

Vrijdag 23 september jl. is tijdens de Statendag bij het Platform Internationalisering het verslag van het werkbezoek aan de Assembly of European Regions (AER) in Noorwegen van afgelopen juni besproken. Dit verslag roept bij de PVV de volgende vragen op:

In het verslag staan onder meer de volgende passages, die allen gaan over de drie commissies waarin wordt gewerkt binnen de AER:

‘’Commissie 1 […] Onderwerpen die wordt besproken zijn: […]integratie van vluchtelingen in de arbeidsmarkt’’

‘’Commissie 2 Centrale thema’s zijn sociaal beleid en gezondheid: het doel is een inclusieve samenleving. Gekeken wordt naar de gevolgen en integratie van immigratie.’ En ‘Commissie 2 is de commissie voor sociaal beleid en gezondheid. Thema’s die hier aan de orde komen zijn: innovatie van de publieke sector, e-Health, ICT tools voor een inclusieve samenleving, sociaal ondernemerschap en integratie van migranten.’’

‘’Commissie 3 […]. Ook in deze commissie aandacht voor de integratie van vluchtelingen.’’

Wat is het standpunt over ‘vluchtelingen’/’immigranten’ dat dit college uitdraagt tijdens deze AER-commissies?

Is dit college met de PVV van mening dat er met het terugkomen van het onderwerp “integratie van vluchtelingen/immigranten” in alle drie de commissies onevenredig veel aandacht uitgaat naar een thema dat niet behoort tot de (kern)taken van de provincie Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

Op pagina 6 van het verslag valt onder het kopje ‘’3. Inzet van het College’’ te lezen dat VVD-gedeputeerde Pauli bij de AER moet lobbyen om voor Brabant interessante thema’s op de agenda te krijgen. Er wordt gesteld dat in ‘’de komende maanden zal moeten blijken of en in hoeverre het engagement van Brabant binnen de AER bredere steun krijgt’’.

Is het college het met de PVV eens dat het absurd is dat de provincie Noord-Brabant nog deelneemt aan de AER als de gedeputeerde moet lobbyen om überhaupt voor Brabant interessante onderwerpen aan bod te laten komen? Zo nee, waarom niet?

De opstellers van het verslag van het werkbezoek stellen zeer terecht het punt aan de orde dat de voorzitter van de AER lid is van de Turkse AK-partij (zie pagina 7 van het verslag). Terecht wordt gesteld dat de democratische verhoudingen in Turkije dankzij de AK-partij onder druk staan en dat er een afbreukrisico bestaat wanneer Noord-Brabant lid is van een club waar een afgevaardigde van de AK-partij de scepter zwaait. Helaas is de conclusie van de opstellers dat dit risico gering is, mede gegeven door het feit dat het mandaat van de voorzitter volgend jaar af zou lopen, uitermate slap.

Is het college het met de PVV eens dat het onbestaanbaar is dat de provincie Noord-Brabant lid blijft van een club als de AER, alwaar een politicus die lid is van de anti-democratische partij van de Turkse dictator Erdogan de voorzitter is? Zo nee, waarom niet?

Deelt u, gezien alle bovenstaande punten, inmiddels de mening van de PVV dat deelname aan de AER voor de Brabantse burgers geen meerwaarde heeft, alleen maar belastinggeld kost en niets meer is dan een eurofiele hobby van de VVD-gedeputeerde? Zo ja, is dit college bereid om te stoppen met het beraden op de positie van Brabant binnen de AER en het lidmaatschap van de AER onmiddellijk op te zeggen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

 

Beantwoording: pdfAER_Commissies_beantwoording_dd_01-11-2016.pdf