PVV Noord-Brabant: “Maak Brabant koploper in proefdiervrij onderzoek!”

De provincie Noord-Brabant klopt zichzelf regelmatig op de borst als het gaat om maatregelen die Gedeputeerde Staten nemen in het belang van dierenwelzijn. Ook ondernemers in de agrarische sector die zich hard maken voor dierenwelzijn maken kans op een zogenaamde ‘agrofoodpluim’.

Ondanks al deze opzichtige borstklopperij, vinden er ieder jaar helaas nog vele dierproeven plaats in Brabantse bedrijven. De PVV Noord-Brabant wil aan deze ouderwetse en dieronvriendelijke praktijken een einde maken en heeft daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur.

“De regering heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2025 wereldleider moet zijn op het gebied van proefdiervrij onderzoek en heeft bekendgemaakt dat er een stappenplan komt om deze innovatieve doelstelling te behalen. Het zou prachtig zijn als de provincie Noord-Brabant binnen dit landelijke streven een voortrekkersrol kan nemen en koploper wordt in het proefdiervrij onderzoek”, aldus woordvoerder Joyce Kardol.

Geacht college,

Dierenwelzijn is een onderdeel van de Verordening Ruimte - Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en daardoor moeten ondernemers in de agrarische sector rekening houden met regelgeving van de provincie. Ondernemers kunnen zelfs de agrofoodpluim ontvangen als ze het goed doen op het gebied van dierenwelzijn.[1] Dierenwelzijn is echter een thema dat ook buiten de agrarische sector gewaarborgd dient te worden. Daarom de volgende vragen:

1) Bij economische projecten, waarin door de provincie subsidies of leningen worden verstrekt of miljoeneninvesteringen worden gedaan – denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van Pivot Park – is dierenwelzijn voor dit college geen criterium bij de besluitvorming. Kan het college uitleggen waarom het belang van dierenwelzijn niet expliciet wordt meegewogen bij de beoordeling over mogelijke deelnames aan economische projecten?

2) Tijdens de Statendag van 18 november jl. hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gesproken over het thema ''Brabant vernieuwt, een economische agenda'' en is het onderwerp dierproeven aan bod gekomen[2]. Er is destijds door de gedeputeerde toegezegd dat er een themabijeenkomst met specialisten aan dit onderwerp zal worden gewijd en dat er werkbezoeken gedaan kunnen worden. Deze toezegging vinden we ten onrechte echter niet terug in het overzicht van gedane toezeggingen. Kan het college dit corrigeren en duidelijk maken wanneer er aan de toezegging van gedeputeerde Pauli nadere invulling wordt gegeven?

3) Tijdens bovengenoemde Statendag gaf de gedeputeerde Pauli aan een voortrekkersrol te willen gaan vervullen aangaande dierproeven. Wat moeten we hier concreet onder verstaan en wanneer worden er resultaten verwacht?

4) De gedeputeerde gaf ook aan dat hij een bijdrage had geleverd bij het verhuizen van de proefdieren (apenkolonie) vanuit MSD naar Spanje. Welke bijdragen heeft het college hierin concreet geleverd?

5) Daarnaast gaf de gedeputeerde aan driftig bezig te zijn met nieuwe technologieën e.d. op gebied van dierproeven, zodat toegewerkt kan worden naar een situatie waarin diervriendelijk dierproeven worden uitgevoerd. Wat is de concreet de rol van de provincie hierin en wanneer worden er resultaten verwacht?

6) De PVV heeft zich in de Tweede Kamer sterk gemaakt ten behoeve van de afbouw van het aantal dierproeven. De regering heeft daarop de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2025 wereldleider is in proefdiervrij onderzoek en heeft bekendgemaakt dat er een stappenplan komt om deze innovatieve doelstelling te behalen. Hoe wil dit college concreet aansluiting zoeken bij de doelstelling van de regering om Nederland in 2025 wereldleider in proefdiervrij onderzoek te maken?

7) De PVV Noord-Brabant vindt het een mooie ambitie om ervoor te zorgen dat Brabant koploper wordt in proefdiervrij onderzoek. Is het college het met de PVV eens dat het voor Brabant een mooie ambitie zou zijn om binnen het bovengenoemde landelijke streven als provincie de voortrekkersrol te nemen en koploper te worden binnen het proefdiervrij onderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt GS dit concreet te gaan realiseren?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

[1] http://brainps.brabant.nl/actueel/persberichten/download.aspx?qvi=61209

[2] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/audio-en-videoverslagen/7631.aspx

 

Beantwoording: pdfKoploper_proefdiervrij_onderzoek_beantwoording_dd_14-03-2017.pdf