Statenvragen Engelstalig onderwijs

Geacht college,

In de Begroting 2018 staat dat het college de gezamenlijke Brabantse mbo’s ondersteunt in hun doelen om meer flexibiliteit in het onderwijsaanbod te brengen. Op de website van RegioinBedrijf staat dat de provincie Noord-Brabant het Summa College in Eindhoven gaat ondersteunen bij de ontwikkeling van 6 volledig Engelstalige mbo-opleidingen.[1] De opleidingen zouden zich tevens moeten richten op mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, zoals statushouders, omdat zij een grote behoefte aan Engelstalige opleidingen zouden hebben. Het Nederlands wordt hiermee afgeschaft en deze mbo-opleidingen raken verder losgezongen van de rest van de Nederlandse samenleving. Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1) Waarom wordt de verengelsing van de mbo-opleidingen ondersteund door het college? 

2) In artikel 7.1.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs[2] is bepaald dat het onderwijs en de examens in het Nederlands dienen te zijn, tenzij de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt. Deze wet wordt nu niet nageleefd. Hoe staat het college hiertegenover? 

3) Is het college het met de PVV eens, dat het ontwikkelen van Engelstalige opleidingen binnen het mbo zal zorgen voor een extra drempel voor Brabantse mbo-studenten en dat lessen voor hen minder goed te begrijpen zullen zijn? 

4) In een rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wordt zelfs zelfs geadviseerd: “Nederlands, tenzij”. Dit omdat het overschakelen op het Engels als instructietaal in het hoger onderwijs tot een gemiddelde kwaliteitsdaling van 30% leidt.[3] Kan het college aangeven in hoeverre een dergelijke kwaliteitsdaling ook op dembo-opleidingen te verwachten is door het overgaan op Engelstalig onderwijs? 

5) De ontwikkeling van Engelstalige opleidingen betekent dat docenten aanvullend opgeleid zullen moeten worden en dat lesmateriaal aangeschaft en/of vervangen zal moeten worden. Uit recent onderzoek[4] van de KNAW[5] blijkt dat scholen vaak niet goed uitgerust zijn om Engelstalig onderwijs te geven. Gaat de provincie meebetalen aan deze transitie? Zo ja, welke kosten zullen hiermee gemoeid zijn? 

6) Is het college het met de PVV eens dat studenten zich goed moeten leren uitdrukken in het Nederlands, de taal van de maatschappij waarin wij leven? En dat het daarmee meer dan onwenselijk is om voor arbeidsmigranten en statushouders speciale opleidingen in het Engels te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet? 

7) Is dit college bereid om te stoppen met het inzetten van belastinggeld voor de onnodige verdringing van onze Nederlandse taal in het onderwijs? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Willems-Kardol

[1] https://www.regioinbedrijf.nl/nieuws/provincie-brabant-geeft-impuls-aan-volledig-engelstalige-beroepsonderwijs.8314/

[2] http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2017-10-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Artikel7.1.1

[3] https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-engels-als-voertaal-vernielt-het-hoger-onderwijs~a4503046/?internal_link_1

[4] https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-engels-als-voertaal-vernielt-het-hoger-onderwijs~a4503046/?internal_link_1

[5] https://www.volkskrant.nl/binnenland/zorgen-over-kwaliteit-engelstalig-onderwijs-universiteiten-en-hogescholen~a4505655/

 

Beantwoording: pdfEngelstalig_onderwijs_beantwoording_dd_12-12-2017.pdf