Persbericht PVV Noord-Brabant: Statenvragen Vuelta in Brabant

 De PVV Noord-Brabant heeft met verbazing gereageerd op het nieuws dat de provincie bijna 1 miljoen euro wil uittrekken om in 2020 de Vuelta naar Noord-Brabant te halen. De partij vindt het je reinste belastingverspilling om zoveel geld uit te trekken voor het binnenhalen van een sportief prestigeproject.

De PVV acht het verder uitermate kwalijk dat geld voor het benodigde budget uit programma’s voor Erfgoed en Fiets in de Versnelling komen. Geld dat naar zaken als fietspaden en monumenten hoort te gaan, zaken met een breed maatschappelijk draagvlak, wordt zo op oneigenlijke wijze ingezet voor een bobofeestje. Vandaar dat er Statenvragen zijn gesteld.

Geacht college,

De PVV heeft met verbazing gereageerd op het nieuws dat de provincie bijna 1 miljoen euro wil uittrekken om in 2020 de Vuelta naar Noord-Brabant te halen.[1] Uit de Statenmededeling die bij dit voornemen hoort, valt tevens op te maken dat er onder andere budget ingezet gaat worden vanuit programma’s die niets met sport te maken te hebben.[2]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Is het college het met de PVV eens dat een prestigeproject als het naar Brabant halen van de Vuelta geen taak is voor de provincie, maar aan private partijen overgelaten dient te worden? Zo nee, waarom niet?
2. Deelt het college de constatering van de PVV dat door het inzetten van budget uit de programma’s Fiets in de Versnelling en Erfgoed er minder financiële middelen beschikbaar zijn voor zaken als fietspaden en monumenten, terwijl deze programma’s juist voor deze zaken bedoeld zijn? Zo nee, waarom niet?
3. Bij het instellen van deze programma’s is nooit duidelijk gemaakt dat deze middelen ingezet kunnen worden voor grote topsportevenementen, hoe kan GS dan toch volhouden dat dit binnen de kaders van ‘lopend beleid’ gefinancierd kan worden?
4. Is het college het met de PVV eens dat met de gekozen wijze van financiering uit “lopend beleid” de afspraken over grote incidentele evenementen uit de ‘Sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019’ worden omzeild en dat PS daarmee buitenspel worden gezet omdat er nu geen noodzakelijk Statenvoorstel met een begrotingswijziging voor ligt? Zo nee, waarom niet?
5. Heeft het college kennisgenomen van de financiële domper die de organisatie van de Giro D’Italia in Gelderland in 2016 heeft geleden?[3] Zo ja, heeft het college deze berichtgeving meegewogen in de besluitvorming om tot een bijdrage van een miljoen euro voor Vuelta 2020 te komen?
6. Uit de evaluatie van de Giro D’Italia in Gelderland in 2016 is tevens gebleken dat het evenement niet tot een hogere sportdeelname of meer sociale cohesie heeft geleid. Met deze constatering in het achterhoofd, denkt het college dan nog steeds dat de Vuelta 2020 bij kan dragen ‘aan onze ambitie om Brabant sterker te maken door sport’?
7. Kan het college aangeven hoeveel de private bijdrage uiteindelijk minimaal moet bedragen wil de kandidaatstelling, en de daarbij horende provinciale bijdrage, daadwerkelijk doorgang vinden? Houdt het college daarbij vast aan de 50/50-verdeling tussen publiek en privaat met een private bijdrage van circa 6 miljoen euro, of zullen afwijkingen in deze verdeling geaccepteerd worden? Zo ja, hoe ver mag er van de voorgestelde verdeling afgeweken worden?
8. Kan het college uitsluiten dat de provincie Noord-Brabant de begroting voor het evenement aan zal vullen wanneer de private bijdrage lager is dan geschat?

 

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Louis Roks
Willem Bakker

[1] https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/twee-brabantse-vuelta-etappes-in-2020-provincie-legt-al-1-miljoen-opzij~ae39af5a/ 

[2] Statenmededeling Vuelta 2020, documentnummer 4308617

[3] http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/domper-van-tonnen-na-giro-in-gelderland.9552217.lynkx 

 

Beantwoording: pdfVuelta_2020_beantwoording_dd_6-3-2018.pdf