Statenvragen Verliesgevende JADS

Met verbazing heeft de PVV het nieuws vernomen dat de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in 2016 meer dan een miljoen euro meer verlies heeft gedraaid dan was verwacht. Verbazing, want in de Perspectiefnota 2018 wordt slechts gesproken over ´intensivering van de samenwerking´ en in de Jaarrekening 2017 (welke 18 mei wordt behandeld in de Provinciale Staten) wordt met geen woord gerept over het grotere tekort. Wie gaat de verliezen oppakken als de boel helemaal mislukt? De provincie en gemeente Den Bosch hebben zich garant gesteld voor de verliezen en dit alles is reden voor de PVV Brabant om Statenvragen te stellen.

´De provincie kan misschien goed goochelen met cijfers en het selectief benoemen van resultaten, maar dit vraagt wel om enige uitleg´, aldus PVV-Statenlid Joyce Kardol. ´De VVD-gedeputeerde Pauli wil voor zijn vertrek nog over zijn graf regeren met een economisch programma tot en met 2025. Het zou passend zijn als hij éérst zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn huidig economisch programma en uitleg geeft aan de Staten over het verliesgevende JADS. Het kan niet de bedoeling zijn dat de nieuwe Statenperiode straks onaangenaam zit opgescheept met de erfenis´.

Geacht college,

Vier partijen hebben afgesproken de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) te financieren. Verspreid over 10 jaar zou dit leiden tot een aanloopverlies van € 20,8 miljoen. Volgens berichtgeving van Univers en de Universiteitsraad van Tilburg University valt de JADS nog duurder uit dan eerder werd verwacht en wordt er een nieuwe business case opgesteld als basis voor de komende meerjarenbegroting.[1]

Hierover de volgende Statenvragen:
1. Klopt de berichtgeving van Univers over het onverwacht grotere tekort van JADS en de noodzaak voor een hernieuwde business case voor de komende meerjarenbegroting 2019 - 2023, inclusief verklaring voor de activiteiten van de afgelopen twee jaar en het grotere tekort? Zo nee, wat klopt er niet?

2. In de Perspectiefnota 2018 is gesproken over intensivering van de samenwerking met JADS. In de Jaarstukken 2017, welke 18 mei 2018 worden besproken in Provinciale Staten, wordt echter met géén woord gerept over de problemen bij JADS. Waarom wordt er naar de Staten met geen woord gerept over het verlieslijdende prestigeproject van dit college?

3. ´De begroting van JADS bleek te weinig informatie te bevatten om hier een goed oordeel over te kunnen leggen.´[2] Klopt de berichtgeving dat de universiteitsraad unaniem tegen de Begroting 2018 van JADS heeft gestemd?

4. De provincie heeft zich samen met de gemeente Den Bosch garant gesteld voor de verliezen[3] dus wat gaat het college, als partner binnen JADS, eraan doen om ervoor te waken dat er goed zicht is op de besteding van de miljoenen belastinggeld die naar JADS zijn gegaan?

5. Op 13 november 2015 hebben de Provinciale Staten besloten over:
a. €40 miljoen, waarvan €10 miljoen van de Brabantse Essentgelden;
b. €6,25 miljoen procesgeld waarvan €1,5 miljoen voor de provincie;
c. €1,5 miljoen subsidie vanuit de provincie aan vastgoedontwikkelaar Kadans;
d. €15 miljoen voor het verstrekken van een lening.
En in eerdere Statenvragen[4] heeft de PVV gevraagd naar de verwachte aanvullende financiering van toentertijd € 9,5 miljoen met daarin het verwachte tekort van € 3,4 miljoen. Hoeveel is het daadwerkelijke tekort (ten laste van de provincie) en wanneer gaat dit college verantwoording afleggen naar de Staten over het JADS?

6. Deelt het college de mening van de PVV dat het afdekken van hoger dan begrote tekorten met aanvullend geld uit publieke subsidiepotten geen duurzame strategie is voor de JADS? Zo ja, hoe gaat dit college ervoor zorgen dat de JADS niet op dezelfde verliesgevende weg doorgaat?

Verzoek bij de beantwoording toe te voegen een totaaloverzicht van investeringen, subsidies, leningen en overige kosten (onderverdeeld naar partners) m.b.t. tot de JADS, de begroting 2018 alsmede de besluitvorming hierover en de hernieuwde business case met de komende meerjarenbegroting 2019 - 2023, inclusief verklaring voor de activiteiten van de afgelopen twee jaar en het grotere tekort.

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Willems-Kardol

[1] https://universonline.nl/2018/04/05/jads-draait-meer-verlies-dan-verwacht 

[2] https://fractiefront.nl/nieuws/universiteitsraad-13-april-2018/ 

[3] https://universonline.nl/2016/12/07/jads-vragen-over-geld-en-medezeggenschap 

[4] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=63173 

 

Beantwoording: pdfFinanciën_JADS_beantwoording_29-05-2018.pdf