Statenvragen herindelingsdwang Nuenen

Geacht college,

Afgelopen woensdag hebben de inwoners van Nuenen via een gemeentelijk referendum hun mening kunnen geven over de vraag of zij willen dat hun gemeente met Eindhoven moet fuseren of niet.

De PVV heeft de volgende Statenvragen:

1. Afgelopen woensdag hebben de inwoners van Nuenen via een gemeentelijk referendum hun mening kunnen geven over de vraag of zij willen dat hun gemeente met Eindhoven moet fuseren of niet. Met een opkomst van 57% en een ruime meerderheid van 78% tegen de herindeling hebben de inwoners een overtuigend signaal richting D66-gedeputeerde Spierings gegeven[1].

a. Is het college net als de PVV van mening dat de (van boven opgelegde) herindeling van Nuenen (Nuenen bij Eindhoven voegen) onhoudbaar is geworden met het overduidelijke signaal dat de inwoners van Nuenen hebben afgegeven?

b. Zo nee, waarom niet?

c. Ingeval van een nee, kan het college onderbouwen waarom aan de uitdrukkelijke wens van de inwoners in deze voorbij gegaan zou moeten worden?

2. De Minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Ollongren, partijgenoot van D66-gedeputeerde Spierings, heeft onlangs een Actieplan Versterking Lokale Democratie en Bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd[2].

De Minister stelt: "Ik ben – en voel mij – ervoor verantwoordelijk dat er voortdurend aandacht is voor de versterking van de lokale democratie en het lokaal bestuur."
En
" Mijn voorstellen richten zich in de eerste plaats op de verbindingen tussen inwoners en het bestuur. Deze verbindingen zijn de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Mensen willen betrokken zijn en invloed hebben op politieke keuzes die gemaakt worden."

a. Is het college net als de PVV van mening dat de houding van het college tot nu toe om zich van de uitkomst van het referendum niets aan te trekken juist contraproductief werkt in het licht van de wens van de minister, en dus de verbindingen tussen inwoners en bestuur alleen maar méér onder druk zet?

b. Is het college bereid om de lokale democratie daadwerkelijk te versterken door het signaal van de inwoners van Nuenen ter harte te nemen en dus de ARHI-procedure onmiddellijk stop te zetten? Zo nee, waarom niet? Kan het college uitleggen hoe deze weigering te rijmen valt met de wens van de Minister?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.ed.nl/nuenen/nuenen-stemt-massaal-tegen-fusie-met-eindhoven~ac57c403/

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/05/kamerbrief-plan-van-aanpak-voor-versterking-lokale-democratie-en-bestuur 

 

Beantwoording: pdfArhi_Nuenen_beantwoording_dd_30-10-2018.pdf