Statenvragen verbouwing AZC Gilze

Geacht college,

Naar aanleiding van het artikel ‘Verbouwing azc Gilze; Provincie neemt de regie over’ in BN/DeStem van 23 oktober jl. heeft de PVV fractie de volgende vragen:

1. Is GS bekend met het artikel in BN/DeStem getiteld ‘Verbouwing azc Gilze; Provincie neemt de regie over’ en kan zij aangeven of dit artikel feitelijk juist is?

2. Burgemeester Boelhouwer van gemeente Gilze en Rijen zou volgens het artikel in de raadscommissie Middelen van 22 oktober jl. hebben aangegeven dat de provincie de procedure rond de vergunningen voor de verbouwing van het AZC Gilze waarschijnlijk helemaal gaat overnemen. Volgens een bij betreffende raadscommissie vertoonde powerpoint presentatie[1] zou ‘de aanpak met provincie Noord-Brabant besproken zijn’.

a. Kan GS aangeven in hoeverre het bespreken van de aanpak met de provincie inderdaad het geval is? Vanuit welke provinciale kerntaak, vanuit welk provinciaal belang en binnen welk beleidskader neemt de provincie deze rol op zich?

b. Kan GS beargumenteren waarom zij voor het COA wél pro-actief de procedure voor de vergunningen voor een verbouwing/uitbreidingsplannen op zich neemt, waar vele andere Brabantse vergunningaanvragers, zoals hardwerkende agrarische ondernemers, het zelf maar moeten uitzoeken als zij tussen wal en schip (dreigen te) vallen bij (provinciale) regelgeving?

3. Met het verbouwingsplan en de modernisering moet het AZC Gilze straks 1200 asielzoekers herbergen.

a. Kan GS aangeven waarom zij hiermee actief de asielinvasie en daaraan verbonden asielindustrie faciliteert? Sinds wanneer en op welke gronden is dit een provinciale (kern)taak?

b. De presentatie in de raadscommissie toont een impressie van de huidige situatie met onder andere foto’s van rommelige kamers met scheef hangende gordijnen.

gilze1 gilze2

Vervolgens wordt in de presentatie een impressie gegeven van een toekomstige situatie met ‘verbeterde huisvesting’ zoals eigen keukentjes en een terreininrichting met ‘meer licht en groen rondom de gebouwen’.
Kan GS aangeven waarom de bewoners van het AZC niet zélf hun kamers zouden kunnen opruimen, opfrissen en gordijnen recht hangen: waarom moet de overheid hiervoor verantwoordelijkheid nemen? Betekent dit dat de overheid dit voortaan ook gaat regelen in rommelige studentenhuizen voor ónze studenten of in huizen van ónze ouderen die niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen? Zo nee, waarom voor asielzoekers dan wél? Kan GS tevens aangeven hoe deze inzet voor asielzoekers zich verhoudt tot een aflatende overheidsinzet voor huurders van ‘schimmelwoningen’ bij corporaties in o.a. Den Bosch[2] en Breda[3]? Gaat de provincie in die gevallen ook actie ondernemen voor ónze huurders?

c. Een foto bij een ander recent artikel in BN/DeStem[4] toont een heel ander beeld van de kamers in het AZC: strak, gemoderniseerd, en met een grote flatscreen televisie aan de muur.

gilze3

Kan GS aangeven hoe dit beeld zich verhoudt tot de foto’s in de presentatie van de gemeente Gilze en Rijen[1]? Worden raadsleden op deze manier wel correct en evenwichtig geïnformeerd?

d. In 2014 werden verbouwingen en investeringen in het AZC Gilze aangekondigd door het COA[5]. Kan GS aangeven in hoeverre deze verbouwingen zijn uitgevoerd en waarom deze vrij recente investeringen nu niet meer zouden voldoen? Kan GS tevens aangeven wat er nu extra wordt uitgevoerd bovenop deze recente verbouwing?

e. Volgens een artikel in het BD van 24 oktober jl. zouden de ramen in het complex bij de verbouwing worden verlaagd, want: “om er te wonen is het nu niet zo gezellig” aldus de woordvoerder van het COA[6]. Kan GS aangeven waarom zij pro-actief medewerking verleent aan een 40 miljoen euro kostende verbouwing van AZC Gilze om het voor asieleisers “gezelliger” te maken, terwijl voor ónze ouderen en zieken in dit land de verzorgingshuizen en nu zelfs de ziekenhuizen worden gesloten?

4. De overlegcommissie AZC stelt dat het COA al vanaf 2015 zou weten dat beschermde vleermuizen zich in het complex bevinden, maar er bewust niets mee heeft gedaan. Daarbij wordt gesteld dat: “gemeente en COA probeerden wet- en regelgeving aan hun laars te lappen”. Ook het BD van 6 februari jl. stelt dat er verbouwingen door het COA zijn uitgevoerd zonder de benodigde vergunningen.[7] 
a. Kan GS aangeven in hoeverre het klopt dat door het COA in strijd met wet- en regelgeving is gehandeld en er verbouwingen zijn uitgevoerd zonder de benodigde vergunningen? Kan het college concreet aangeven op welke punten?
b. Kan GS aangeven in hoeverre de Omgevingsdienst betrokken is geweest bij toezicht en handhaving op deze verbouwingsactiviteiten van het COA? Kan GS duiden of de Omgevingsdienst in dit kader voldoende doortastend heeft opgetreden?
c. Kan GS aangeven waarom zij bereid is om het COA zo terwille te zijn, terwijl deze organisatie willens en wetens wet- en regelgeving aan haar laars lapt?
d. Volgens de Omgevingsdienst zou voor het opknappen van de monumentale officierswoningen eerst jaarrond onderzoek naar de beschermde vleermuizen nodig zijn. Kan GS aangeven of dit onderzoek daadwerkelijk zal plaatsvinden? Kan GS uitsluiten dat deze beschermde dieren niet de dupe zullen worden van de verbouwingsdrift van het COA?
e. Volgens BN/DeStem zou burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen gesteld hebben over de beschermde vleermuizen "dat deze “klotebeestjes” de gemeente gevangen houden". Hoe wil GS deze opmerking duiden? Kan GS aangeven waarom zij een burgemeester zo ter wille is, die het faunabeleid en het welzijn van beschermde diersoorten zo beschimpt?

5. Een artikel in BN/DeStem van 23 januari jl.[8] stelt dat de officierswoningen mogelijk worden opgeknapt ten behoeve van een integratiecentrum voor statushouders[9]. Volgens een ouder artikel in het BD wordt een deel van deze officierswoningen al jaren bewoond door Gilzenaren. Volgens het artikel zou het COA deze bewoners uit hun huis zetten.[10] 
a. Kan GS aangeven of het nog steeds het geval is dat het COA deze bewoners uit hun huis wil zetten?
b. Kan GS aangeven of het klopt dat in de officierswoningen mogelijk een integratiecentrum voor statushouders zal worden gevestigd?
c. Deelt GS de mening van de PVV fractie dat het onacceptabel is dat Nederlandse bewoners door het COA uit hun huis worden gezet ten behoeve van een ‘integratiecentrum voor statushouders’? Zo nee, waarom is het belang van de asielindustrie volgens GS hoger dan het belang van ónze burgers?
d. Is GS bereid om hieraan geen enkele medewerking te verlenen?

6. a. Kan GS aangeven of en zo ja voor welke bedragen en uit welk budget financieel wordt bijgedragen vanuit de provincie voor dit project?
b. Kan GS aangeven hoeveel fte door de provincie inmiddels is ingezet op dit project en hoeveel fte zij nog van plan is in te zetten op dit project?
c. Graag ontvangt de PVV alle documenten (waaronder tevens alle (gespreks)verslagen en correspondentie) van dit dossier

7. Is GS bereid om volledig af te zien van enige ondersteuning van dit asielindustrie faciliterende project? Zo nee, waarom niet?

8. Is GS bereid om, in plaats van de onzalige 40 m€ zuurverdiend belastinggeld kostende verbouwing te faciliteren, in te zetten op het sluiten van dit AZC? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

 

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

 

[1] https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/document/6944805/1/Presentatie_raadscommissie_22_oktober_2018 

[2] https://www.dtvdenbosch.nl/kruiskampers-zijn-schimmelwoningen-beu-en-roepen-zayaz-op-tot-actie/content/item?1091757 

[3] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2821498/Ad-en-Carolien-zijn-radeloos-hun-huis-zit-vol-schimmel-Straks-lig-ik-onder-de-grond 

[4]  Betreft foto met onderschrift: “Een kamer voor zes personen in een van de gebouwen in de POL van azc Gilze. In drukke tijden is elk bed bezet en is er per persoon 5 m2 leefruimte. Nu is de kamer klaargemaakt voor vier personen.” bij artikel https://www.bndestem.nl/oosterhout/leven-en-sterven-in-het-asielzoekerscentrum-gilze~a7adeaef/ 

[5] https://m.youtube.com/watch?v=vA3PWSXQOaM 

[6] https://www.bd.nl/gilze-en-rijen/verbouwing-azc-gilze-mogelijk-over-een-jaar-van-start~ae8288a6/ 

[7] https://www.bd.nl/gilze-en-rijen/gemeente-dwingt-azc-gilze-br-woningen-op-te-knappen~a45c15fb/ 

[8] https://www.bndestem.nl/oosterhout/controle-op-illegale-verbouwingen-op-azc-gilze~a0e5ba3b/ 

[9] “Andere opties voor de toekomst van de officierswoningen is de vestiging van een re-integratiebureau, advocatenkantoor of integratiecentrum voor statushouders.” 

[10] https://www.bd.nl/gilze-en-rijen/officiershuizen-in-gilze-niet-voor-bewoning~a6439a15/ 

 

Beantwoording: pdfVerbouwing_AZC_Gilze_beantwoording_dd_20-11-2018.pdf