Statenvragen copieuze nieuwjaarsrecepties

Geacht college,

ED presenteerde vandaag een uitgebreide reportage over de Brabantse gemeentelijke en provinciale nieuwjaarsrecepties.

Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel in ED[1] met het provinciebrede overzicht over de Brabantse gemeentelijke en provinciale nieuwjaarsrecepties?

2. Opvallend is de duurste gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die van Eindhoven. Volgens het artikel wordt €33.500 uitgegeven aan de nieuwjaarsreceptie.
Wat vindt het College -als toezichthouder op de financiën van de gemeente Eindhoven- van deze enorme kostenpost in het licht van opeenstapelingen van bijvoorbeeld falend WMO-beleid van de gemeente Eindhoven[2][3][4][5][6][7]?

3.
a. Is het college zelf ook uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eindhoven?
b. Bent u voornemens deze te bezoeken?
c. Zo ja, hoe kunt u dat verantwoorden aan de Brabantse belastingbetalers?
d. Zo ja, hoe kunt u dat verantwoorden aan de Eindhovenaren op wiens thuiszorg drastisch wordt beknibbeld terwijl publiek geld wél aan glorieuze linkse hobby's[8][9][10][11] en copieuze nieuwjaarsborrels wordt uitgegeven?

4. Over de 1.200 uitnodigingen voor de Nieuwjaarsontmoeting van de Provincie (aldus het ED) meldt de woordvoerder van de Provincie "Niet ieder jaar dezelfden" en "De burgemeester en wethouders worden natuurlijk wel altijd uitgenodigd, maar verder wordt ieder jaar gekeken wie op dat moment belangrijk zijn. We zijn graag gastvrij, maar het is voor de provincie lastig om te zeggen dat iedereen welkom is.”

a. Welk aandeel van de genodigden wisselt per jaar?
b. Welke criteria hanteert de Provincie om te bepalen wie 'belangrijk' is?
c. Waarom is het voor de Provincie lastig om te zeggen dat iedereen welkom is?
d. Betekent 'lastig om te zeggen dat iedereen welkom is' feitelijk dat níet iedereen welkom is? Zo nee, wie zijn er precies wél welkom en wie niet?

5. Over de geraamde kosten van de nieuwjaarsreceptie van €52.500 meldt de woordvoerder1: "Vorig jaar lag dat bedrag zo'n 2.500, 3.000 euro hoger", aldus de woordvoerder. ,,En daarvoor was het nog hoger. Destijds was het met een uitgebreid buffet. We hebben de kosten inmiddels fors omlaag gebracht.”
Volgens de beantwoording van technische vragen van de PVV was de begroting van 2016 €45.000 en die van 2018 €55.000.
In plaats van omlaag gebracht zijn de kosten na 2015 dus relatief gestegen.

a. Waarom wekt de provincie in het krantenartikel onterecht de indruk alsof de kosten zijn gedaald?

Volgens uw beantwoording op technische vragen van de PVV bedroeg het aantal genodigden in 2016 2.310 (opkomst 1.100), in 2018 was dat 2.500 (opkomst circa 1.150), dit jaar waren 2.400 mensen uitgenodigd. Volgens het ED gaat het om 1.200 genodigden.

b. Welke informatie heeft u aan de media verschaft t.a.v. het aantal genodigden?

De woordvoerder van de Provincie schetst de bijeenkomst als 'vrij sober'1.

c. Is het college net als de PVV van mening dat 'vrij sober' een volstrekt misplaatste betiteling is voor een door de belastingbetaler betaald feest voor zoals wij lezen 1.200 exclusieve genodigden à €52.500?
d. Is het college het met de PVV eens dat zij door in de tijd relatief méér mensen uit te nodigen bewust zelf verantwoordelijk is voor het toenemen van de kosten?

6. Volgens de beantwoording op technische vragen van de PVV over de nieuwjaarsreceptie 2019 hanteert GS een lijst van 'vaste doelgroepen die voor de gehele bestuursperiode gehandhaafd blijft. (.....) Daarnaast is er een flexibele lijst gecreëerd waarbij de diverse beleidsclusters, GS-leden en griffie op basis van hun opgaven organisaties uitnodigen'.
a. Graag ontvangen wij de lijst met de doelgroepen
b. Worden er behalve de genoemde 'organisaties' ook gewone burgers uitgenodigd?
c. Zo ja, welk aandeel genodigden betreft dat?

7. Bent u bereid met ingang van 2020 het goede voorbeeld te volgen van de 15 gemeentes die u voorgingen in Brabant en daarom geen Nieuwjaarsontmoeting meer te organiseren? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

[1] https://www.ed.nl/home/gemeente-eindhoven-spendeert-meeste-geld-aan-nieuwjaarsborrel-in-noord-brabant-gemeente-best-het-zuinigst~ab181382/ 

[2] https://www.ed.nl/eindhoven/bom-onder-zorgtoewijzing-eindhoven~afd246cf/ 

[3] https://www.ed.nl/eindhoven/zuidzorg-en-zorgmed-mogen-van-gemeente-eindhoven-niet-zeggen-dat-hulp-wordt-ingekort~aa4476f3/ 

[4] https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-moet-ton-aan-boetes-betalen-aan-ouderen-en-gehandicapten~a4cead07/ 

[5] https://www.ed.nl/eindhoven/zorgwethouder-eindhoven-geen-geld-om-nieuw-beleid-terug-te-draaien~a02ab774/ 

[6] https://www.ed.nl/eindhoven/geheime-afspraak-geen-hulp-voor-ouderen-in-eindhoven-als-hulp-vakantie-viert~a9e6da18/ 

[7] https://www.ed.nl/eindhoven/wethouder-niet-nodig-om-raad-eindhoven-over-hogere-bijdrage-te-informeren~a3e01ac8/ 

[8] https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=KTQxXM-4GonSwQL-uYbQAg&q=urban+skatepark+bijdrage+rijk+eindhoven&oq=urban+skatepark+bijdrage+rijk+eindhoven&gs_l=psy-ab.3...5121.5737..6072...0.0..0.78.279.4......0....1..gws-wiz.......0i71._mfodmVRcGA# 

[9] https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-moet-straks-urban-gaan-ademen~af76f021/ 

[10] https://www.ed.nl/eindhoven/bouw-zonnepark-welschap-op-vliegbasis-eindhoven-van-start~a785fe26/ 

[11] https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-oproep-aan-eigenaren-grote-daken-om-zonnepanelen-te-leggen~a3067c8f/ 

 

Beantwoording: pdfCopieuze_nieuwjaarsrecepties_beantwoording_22-01-2019.pdf