Statenvragen windturbines Steenbergen

Geacht college,

Op de website van BN deStem is in een artikel[1] te lezen: “Bij gebrek aan medewerking stelt de provincie een verdubbeling van de totale energieopgave tot 21,6 MegaWatt (MW) in het vooruitzicht, te realiseren voor eind 2023”. De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1.
a. Heeft u kennis genomen van het artikel?
b. klopt de inhoud betreffende het dreigement van de verdubbeling van de totale energieopgave?

2. Geldt deze “straf” van de verdubbeling bij niet nagekomen plaatsing van in totaal 470,5MW opgesteld windenergie-vermogen ook op gemeentelijk niveau, of is er sprake van provinciaal niveau?

3. De gemeenteraad wil geen hogere windturbines dan 150 meter. Waarom kiest het provinciebestuur in deze casus de kant van de windenergie-exploitant, die uit geldelijk gewin tenminste 180 meter hoog wil bouwen, en niet die van de door de burgers gekozen volksvertegenwoordiging?

4. Staat het de gemeente vrij om een andere exploitant te zoeken die wél onder de 150 meter wil bouwen of het plan geheel te schrappen? Zo nee, waarom niet?

5. In hoeverre wegen de door u ten overvloede gebezigde termen “van onderop” en “draagvlak” mee in uw dreigementen richting Steenbergen?

Vriendelijke groet,

Namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

[1] https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/steenbergen-moet-afspraken-windenergie-nakomen-van-noord-brabant~af6b4b26/

 

Beantwoording: pdfWindturbines_Steenbergen_beantwoording_dd_24-9-2019.pdf