Statenvragen mogelijkheden Benelux-beschikking over stikstof en veehouderij

Geacht college,

De PVV heeft inzake de mogelijkheid van grensoverschrijdende oplossingen voor de stikstofproblematiek de volgende vragen:

1. Bij een presentatie voor de Nederlandse delegatie van het Beneluxparlement over de juridische instrumenten van de Benelux Unie op 3 december jl. meldde de heer Blom, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de Benelux Unie, een gesprek te hebben gehad met de Brabantse Commissaris van de Koning over de mogelijkheden van de inzet van een Benelux-beschikking voor de problematiek rond stikstof en veehouderij. Een Benelux-beschikking is een juridisch instrument op basis van het Benelux Verdrag en heeft een directe werking voor de Benelux-landen.[1] Al sinds 1978 is sprake van samenwerking in Beneluxverband ten aanzien van het monitoren van onder andere stikstofdioxide.[2] Gelet op het grensoverschrijdende karakter van de stikstofproblematiek is een verkenning van deze mogelijkheden voor onze Brabantse veehouderijsector relevant. Voor Brabantse veehouders gelden nu immers andere en strengere regels dan voor boeren aan de andere kant van de grens. Kan de CdK bevestigen dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de plaatsvervangend SG van de Benelux Unie over deze mogelijkheden van een Benelux-beschikking?

2. Kan de CdK aangeven wat de uitkomsten waren van dit gesprek?

3. Momenteel bestaat er reeds een Benelux-beschikking over grensbeweiding van runderen aan intra-Benelux-grenzen.[3] Deze beschikking bevat bepalingen over veterinaire ziektes, maar niets over bijvoorbeeld stikstofuitstoot. Kan het college aangeven of zij het wenselijk acht om ten behoeve van het belang van een gelijk speelveld voor onze Brabantse boeren ten opzichte van boeren aan de andere kant van de Belgische grens in te zetten op een dergelijke Benelux-beschikking inzake stikstof en veehouderij? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de mogelijkheden voor een Benelux-beschikking voor de veehouderij verder te verkennen? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college deze vragen, gelet op het geplande stikstofdebat in PS, vóór 12 december a.s. beantwoorden?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] http://www.benelux.int/nl/juridische-databank/juridische-instrumenten/ 

[2] http://www.benelux.int/files/6913/9230/2077/M_78_16_NL.pdf 

[3] http://www.benelux.int/files/5014/8965/1865/M20174_NL.pdf 

 

Beantwoording: pdfmogelijkheden_van_een_Benelux-beschikking_over_stikstof_beantwoording_dd_17-12-2019.pdf