Statenvragen RES-sen en REK-sen

Geacht college,

Op een bijeenkomst van de RES / REKS Hart van Brabant op woensdag 12 februari 2020 viel de PVV-fractie een aantal zaken op, zoals een filmpje[1] over de mogelijkheden van wind- en zonneenergie in het Hart van Brabant en vele verzwegen feiten waarover wij onderstaande vragen hebben:

1 Het valt de PVV-fractie op dat de geschetste maatregelen in de presentatie van de REKS Hart van Brabant bij lange na niet de beoogde doelstellingen behalen. Er gaapt een gat van 679% tussen de effecten van de gepresenteerde maatregelen en de doelstellingen voor 2030[2] zoals vastgelegd in de statenmededeling van 8 oktober 2019. Berekening treft u in bijlage 1:

a. Kan het college aangeven of de calculatie in bijlage 1 juist is?
b. Houdt het college nog steeds vast aan de doelstelling om in 2030 85,5PJ als geformuleerd in het gewenste transitiepad voor 2030 te realiseren?
c. Zo ja, welke aanvullende maatregelen denkt het college te nemen om het gat van 12,6PJ naar 85,5 PJ (= 679% méér) te dichten?
d Zo nee, is dan de 3.500.000.000kwh (12,6PJ) voor de 4 RESsen in Noord-Brabant voldoende? Hoe gaat het college 50% CO2-reductie realiseren?

2. Is het college het met de PVV eens dat de raadsleden uit de regio Hart van Brabant op het verkeerde been gezet worden door het verzwijgen van cruciale informatie, namelijk dat er niet 24,4 maar slechts 3,6PJ opgewekt wordt met de gepresenteerde plannen? Zo nee, waarom niet?

3. Is de provincie financieel betrokken bij de “roadshows” van deze RES-sen / REKS?

4. Is de provincie inhoudelijk betrokken bij de “roadshows” van deze RES-sen / REKS?

5. Kunt u voor alle Regionale Energie (en klimaat) Strategieën afzonderlijk een overzicht geven van de inhoud, personeelsinzet, financiering en overige bemoeienis vanuit de provinciale organisatie? Zo ja, graag een uitputtend overzicht. Zo nee, waarom niet?

6. Met 5 tot 100MW opgesteld vermogen valt een aantal gepresenteerde plannen, zoals bijvoorbeeld Knooppunt De Baars en Klein Tilburg, onder provinciaal gezag. Zijn bewoners (proactief) geconsulteerd en/of op de hoogte gebracht van de beoogde plannen? Graag ontvangt de PVV een overzicht van alle informatieverstrekking richting omwonenden van alle projecten zoals die in het filmpje voorgesteld worden.

7. In hoeverre staat het gemeenteraden vrij om van de gepresenteerde plannen af te wijken dan wel deze te verwerpen?

8. Wat zijn de gevolgen als een gemeenteraad (in deze of in andere RES-sen) de gepresenteerde plannen in zijn geheel verwerpt en niet met de andere partners binnen de RES/REKS tot overeenstemming kan komen?

9. Is de provincie betrokken bij de totstandkoming van het filmpje? Zo ja op welke wijze? Onderschrijft het college het gestelde in het filmpje?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Wtj1Ag-COsI
[2] https://brainps.brabant.nl/vergaderingen-ps/ps/20191122/download?qvi=1222140

 

Beantwoording: pdfRES-sen_en_REK-sen_beantwoording_dd_3-3-2020.pdf

 

BIJLAGE 1 berekening opwekking volgens REKS versus Statenmededeling college

Volgens bijlage 2 bij de stukken van 22 november 2019 (energietrasistiepad -2030) moeten wind op land- en zonne-energie inrespectievelijk 12,7 en 72,8 PJ opgewekte elektriciteit resulteren, in totaal dus 85,5PJ.

Voor de RE(K)S Hart van Brabant bedraagt de opdracht voor 2030 1.000.000.000 kwh, voor heel Brabant 3.500.000.000 kwh (1 staat tot 3,5).

Op basis van deze verdeelsleutel zou de REKS Hart van Brabant dus 85,5 / 3,5 = 24,4PJ wind- en zonne-energie moeten opleveren.

1.000.000.000kwh is omgerekend echter 3,6PJ. Daar komt bij dat slechts een gedeelte van deze 3,6PJ als besparing gerekend mag worden bijvoorbeeld in verband met rendementsverliezen bij backup-centrales.

Brabant-breed vertaalt de in de REKS Hart van Brabant gepresenteerde 3.500.000.000 kwh zich naar 12,6 PJ.