Statenvragen over zienswijze Gedeputeerde Staten op het herindelingsadvies Landerd en Uden

Geacht college,

12 mei jl. hebben Gedeputeerde Staten hun zienswijze op het herindelingsadvies van de gemeenten Landerd en Uden naar de minister van Binnenlandse Zaken gezonden.[1] PS zijn door middel van een statenmededeling[2] van de zienswijze op de hoogte gesteld.

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college het de PVV eens dat er eigenlijk een onwenselijke situatie wordt gecreëerd wanneer een statenmededeling met daarin de zienswijze van GS op een gemeentelijk herindelingsadvies pas naar de Staten wordt verstuurd op het moment dat de zienswijze al definitief is en per brief naar de minister is verzonden? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om het proces van de totstandkoming van de zienswijzen van de provincie op gemeentelijke herindelingsadviezen te herzien, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan conceptversies die eerst langs PS gaan en die PS tijdig in stelling brengen om aan oordeelsvorming te doen? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college aangeven waarom in de zienswijze niet nader is ingegaan op de wens van meer dan 1000 inwoners van de kern Schaijk om een referendum over de herindeling te houden en de weigering van de gemeente Landerd om hiermee akkoord te gaan?[3]

4. Is het college het met de PVV eens dat het, in het licht van draagvlak en politieke betrokkenheid, uitermate kwalijk is dat de gemeente Landerd de breed gedragen wens van een referendum zonder pardon terzijde heeft geschoven, dit terwijl het minimumaantal handtekeningen vereist volgens de gemeentelijke referendumverordening ruimschoots was behaald?[4] Zo nee, waarom niet?

5. Heeft het college kennisgenomen van de bezwaren van Actiegroep `Schaijk hoort bij Oss` bij de totstandkoming van het herindelingsadvies `Herindeling Uden-Landerd` en de zorgen over het democratisch gehalte van het gevoerde herindelingsproces?[5]

6. Waarom is het college bij de zienswijze op het herindelingsadvies niet ingegaan op de gebrekkige mate van inspraak en openbaarheid die door de Actiegroep `Schaijk hoort bij Oss` is ervaren?

7. Is het college net als de PVV van mening dat er lessen geleerd hadden moeten zijn uit de casus Nuenen en dat in de zienswijze van GS daarom te gemakkelijk over het geconstateerde gebrek aan draagvlak in Schaijk is gestapt ten faveure van het vrijwel niet beargumenteerde uitgangspunt van “bestuurskracht”? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college het met de PVV eens dat het negeren van draagvlak en het gebrekkig onderbouwen van argumenten als bestuurskracht in strijd is met het huidige beleidskader gemeentelijke herindelingen van het Rijk? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Patricia van der Kammen

[1] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20200615/download?qvi=1407411 

[2] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20200615/download?qvi=1407408 

[3] https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/referendum-landerd-over-fusie-met-uden-waar-meer-dan-duizend-schaijkenaren-om-vragen-komt-er-niet~ab290a2a/?referrer=https://www.google.com/ 

[4] https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/schaijk/honderden-schaijkenaren-zetten-handtekening-voor-referendumaanvraag 

[5] Zie stuk nummer 25 bij het Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen van de agendavergadering van 18 mei jl.

 

Beantwoording: pdfHerindelingsadvies_Uden_Landerd_beantwoording_dd_7-7-2020.pdf