PERSBERICHT PVV Noord-Brabant: Wil de provincie samen met het Rijk onze boeren wegpesten om hun gronden vol te bouwen met huizen voor migranten? Statenvragen Wijziging Interim Omgevingsverordening (IOV) – Deadline verduurzaming stallen

De Provincie wil de deadline waarop de boeren in Brabant hun stallen aangepast moeten hebben verlaten naar 1 januari 2024.

“Brabant is de enige provincie die een deadline heeft gesteld voor de invoering van stallen met minder stikstofuitstoot. Onbegrijpelijk dat Forum voor Democratie en het CDA hiermee akkoord gaan. Dankzij deze partijen moeten Brabantse boeren aan veel strengere eisen voldoen dan boeren in Limburg of Gelderland.

FvD horen we vaak praten over ondernemers faciliteren, maar nu laat Forum zich door de coalitiepartners gebruiken om de ondernemers in de landbouw met nodeloze regels dwars te zitten. Wéér een onderwerp erbij waar het ‘koers houden’ zwabberen wordt."

De Brabantse landbouw is een parel voor onze economie: wereldwijd nummer 1 in productiviteit, innovatie en dierenwelzijn! Maar deze Brabantse stikstofregels verstikken onze boeren. Hiermee jaag je boeren Brabant uit. De PVV wil juist een gelijk speelveld voor alle boeren in Nederland”.

Opmerkelijk is dat de plannen van de provincie vlak na de opmerkelijke uitspraken van CDA-Minister Hugo de Jonge volgen. Hugo de Jonge zei: “Nederland krijgt er tot 2030 ieder jaar een stad als Amersfoort – ruim 130.000 inwoners – bij. Die in totaal ruim 1 miljoen mensen moeten ergens wonen en werken." De Jonge wil meer huizen en minder afstand tussen Randstad en niet-Randstad.

Daarom moet volgens De Jonge ‘de regio’ worden aangepast. De PVV Noord-Brabant wil weten of dit de werkelijke reden is dat Gedeputeerde Staten onze boeren wegpest. Wil de provincie samen met het Rijk de boeren uitkopen, weilanden volbouwen met huizen en 1 miljoen mensen ons land binnenlaten?

 

Geacht college,

Gedeputeerde Staten leggen een wijziging in de Omgevingsverordening (IOV) ter inzage. De wijziging gaat met name over het tempo waarin veehouders hun stallen moeten aanpassen. Terwijl boeren in Limburg en Gelderland hun stallen vele jaren later mogen aanpassen moeten Brabantse boeren hun stallen op bedrijfsniveau al voor 1 januari 2024 hebben aangepast. Dit gaat tegen de gezamenlijke afspraken zoals vastgelegd in het convenant Stikstof en Natura 2000 van de Milieuorganisaties en de Brabantse boeren.

De Brabantse PVV is van mening dat er voor alle boeren in Nederland een gelijk speelveld moet zijn. Nu worden de Brabantse boeren van hun land verjaagd zodat er op hun gronden huizen gebouwd kunnen gaan worden voor de massa-immigratie.

In het licht hiervan de volgende vragen:

1. Deelt dit college de mening dat de boeren met rug tegen de muur staan omdat ze het van alle kanten moeilijk gemaakt wordt om een fatsoenlijke boterham te verdienen? Zo ja/nee, waarom (niet)?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat we moeten kiezen voor een boervriendelijk stikstofbeleid i.p.v. ‘ambitieus stikstofbeleid’? Zo ja/nee, waarom (niet)?

3. Is het college het eens met de PVV dat het niet uit te leggen is dat Limburgse en Gelderse boeren hun stallen later mogen aanpassen dan Brabantse boeren? Zo ja/nee, waarom (niet)?

4. Deelt dit college de mening van de PVV dat de provincie voorwaarden moet scheppen voor een gezonde agrarische sector, wat betekend onder andere minder belemmerende regels en een eenvoudiger vergunningensysteem maar met oog op de volksgezondheid? Zo ja/nee, waarom (niet)?

5. Deelt dit college de mening van de PVV dat het niet samen, slagvaardig en slim is om andere deadlines te hanteren dan Limburg en Gelderland? Zo ja/nee, waarom (niet)?

6. De PVV heeft het college opgeroepen om met de Brabantse boeren in gesprek te gaan. Maar dit college heeft enkel over de boeren in de achterkamertjes gesproken. Waarom is dit college niet in gesprek gegaan met de boeren? Zo ja/nee, waarom (niet)?

7. Deelt dit college de mening van de PVV dat stikstof geen probleem is maar een excuus om de boeren langzaam te wurgen is? Zo ja/nee, waarom (niet)?

8. Deelt dit college de mening van de PVV dat stikstof helemaal niets met milieuzaken te maken heeft maar het louter gaat om een administratieve botsing van regelgeving? Zo ja/nee, waarom (niet)?

9. In de kabinetsbrief ‘Integrale visie op de woningmarkt’ van 18 februari jl.[1] geeft de minister voor Milieu en Wonen aan:
“Gemeenten en provincies zijn als bestuurlijke partners in het fysieke domein hierin een onmisbare schakel. Zij hebben de rol en de bijbehorende bevoegdheden om op regionaal en lokaal niveau de woningbouw van een impuls te voorzien. Het kabinet zet in op het oplossen van vertraging op de korte termijn en op voldoende plancapaciteit en locaties op de wat langere termijn. Ik reken erop dat de provincies daarbij zorg dragen voor een robuuste plancapaciteit voor woningbouw op basis van het verwachte woningtekort. (…) Ik zal op korte termijn met gedeputeerden van provincies hierover het gesprek aangaan. Ik wil afspraken maken over plancapaciteit, de voortgang op de grote woningbouwlocaties en, tegen de achtergrond van de nieuwe bevolkingsprognoses, inzicht in nieuwe locaties."

a. Kan GS aangeven of het gesprek met de minister al heeft plaatsgevonden? Zo ja, met welke inbreng vanuit GS en met welke uitkomsten? Zo nee, wat is de inhoudelijke insteek van GS bij een nog te plannen gesprek?

b. Kan GS aangeven of er al afspraken zijn gemaakt met het Rijk over “plancapaciteit, de voortgang op de grote woningbouwlocaties en, tegen de achtergrond van de nieuwe bevolkingsprognoses, inzicht in nieuwe locaties”? Zo ja welke? Zo nee, wat is de visie van GS op deze afspraken?

c. Kan GS aangeven of er al nieuwe locaties voor woningbouw beoogd zijn? Zo ja, welke?

d. In reactie op deze kabinetsbrief riep de Nederlandse vereniging voor projectontwikkelaars Neprom het kabinet op om met spoed weilanden[2] aan te wijzen als woningbouwlocaties[3]. Kan GS aangeven in hoeverre in Noord-Brabant agrarische gronden in beeld komen als aan te wijzen woningbouwlocatie?

e. Minister De Jonge heeft tijdens een bezoek aan Overijssel aangegeven dat Nederland “een geweldig grote groei gaat doormaken de komende jaren en we 1 miljoen inwoners erbij krijgen” die “niet allemaal in de Randstad kunnen wonen omdat die al bomvol is” en er daarom gekeken moet worden waar er “ruimte” ligt in de “regio”.[4] Kan GS aangeven hoe zij dit kabinetsstandpunt van minister De Jonge duiden in het kader van de in de voornoemde kabinetsbrief genoemde afspraken over woningbouwlocaties “tegen de achtergrond van de nieuwe bevolkingsprognoses” en wat dit betekent voor de beschikbare “ruimte” in Noord-Brabant als niet-Randstedelijke regio?

f. Kan het college uitsluiten dat in Brabant stikstofmaatregelen worden ingezet om onze boeren van hun grond te verdrijven om woningbouwlocaties mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

g. In de recentste provinciale bevolkingsprognose[5] wordt gesteld: “Voor de recente bevolkingstoename zijn echter vooral de buitenlandse migratiesaldi bepalend, vanaf 2015 voor bijna 85%. Het buitenlands migratiesaldo is vorig jaar uitgekomen op +15.500, een niveau dat – gemeten vanaf 1950 – niet eerder zo hoog lag. Vooral de laatste jaren is het buitenlands migratiesaldo sterk toegenomen. De vluchtelingencrisis (2015/2016) en de komst van arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten verklaren dit beeld.” Aangezien de massa-immigratie de voornaamste groeifactor is in de bevolkingsprognose: deelt dit college de mening van de PVV dat de Brabantse boeren niet door het stikstofbeleid van dit college van hun gronden weggepest moeten worden om hun gronden te kunnen gebruiken voor woningbouw voor de massa-immigratie[6]? Zo ja/nee, waarom (niet)?

10. Kan dit college aangeven waarom specifiek gekozen is voor de datum van 1 januari 2024? Zo ja/nee, waarom (niet)?

11. Kan dit college aangeven welke brongerichte systemen op 1 januari 2024 beschikbaar zijn? Zo ja/nee, waarom (niet)?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 32 847, nr. 612

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=917257f3-791f-4769-88b9-4a30ea885eef&title=Versnellen%20aanpak%20woningtekort.pdf

[2] https://www.telegraaf.nl/financieel/561434584/snel-extra-weilanden-aanwijzen-voor-bouw 

[3] https://www.neprom.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=1424 

[4] https://twitter.com/HendrikWakker/status/1280155772039692289/video/1 

[5] https://publicaties.brabant.nl/cijferswonenq12020/cijfers2020q1/ 

[6] https://www.geenstijl.nl/5151990/nederland-offert-polder-op-voor-omvolking/ 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_over_Wijziging_Interim_Omgevingsverordening_IOV__Deadline_verduurzaming_stallen.PDF