Statenvragen visie op positie BMF

Geacht college,

Het nieuwe bestuursakkoord maakt duidelijk dat de provincie Brabant het de komende jaren met minder budget moet gaan doen. Er wordt gesproken over het toewerken en groeien naar een “nieuw normaal”, waarbij “scherpe keuzes” gemaakt moeten worden en er op structurele uitgaven bezuinigd wordt.
In dat licht bezien wil de PVV dat de provinciale subsidie aan de Brabants Milieufederatie (BMF) wordt ingetrokken of gekort. De rol van de BMF is bovendien uitgespeeld nu lokale belangenverenigingen hebben aangetoond dat zij prima eigenhandig de weg naar de provincie kunnen vinden om kwesties rondom natuur en milieu aan te kaarten.

Daarom de volgende vragen:

1. Is dit college het de PVV eens dat vanwege het afnemende budget van de provincie en de onzekerheden van de coronacrisis er ingeleverd zal moeten worden? Zo ja/ nee, waarom niet?

2. Is dit college het met de PVV eens dat er geen taboes mogen rusten op waar de bezuinigingen binnen het provinciebudget precies gevonden mogen worden? Zo ja/nee, waarom niet?

3. Is het college het verder met de PVV eens dat lokale belangenverenigingen in Brabant hebben aangetoond dat zij prima eigenhandig de weg naar de provincie kunnen vinden om kwesties rondom natuur en milieu aan te kaarten? Zo ja/nee, waarom niet?

4. Een activiteit van de BMF is het “Beïnvloeden beleid van provincie en gemeentes ”.[1] Deelt dit college de mening van de PVV dat deze activiteit niet gesubsidieerd hoeft te worden? Zo ja/nee, waarom niet?

5. Is dit college het dan ook met de PVV eens dat, gezien het voorgaande, het niet meer dan logisch is om, vanwege de nieuwe herpositionering van de provincie richting de samenwerkende partijen , ook het BMF voor te bereiden op een geleidelijke afbouw van de subsidierelaties richting het ‘nieuwe normaal’ van na 2023? Zo ja/nee, waarom niet?

6. Is dit college het verder met de PVV eens dat het met het oog op de stabiliteit voor de lange termijn voor het BMF sowieso van belang is om de afhankelijkheid van provinciale subsidies geleidelijk af te bouwen? Zo ja/nee, waarom niet?

7. Kan het college een volledig overzicht geven van alle juridische procedures die de BMF de afgelopen tien jaar heeft gevoerd tegen plannen van de provincie en door de provincie verleende vergunningen? Zo nee, waarom niet?

8. Kan het college een volledig overzicht geven van alle juridische advieskosten die de provincie de afgelopen tien jaar heeft moeten maken vanwege door de BMF aangespannen procedures? Zo nee, waarom niet?

9. Kan het college een volledig overzicht geven van alle plannen van de provincie die de afgelopen tien jaar door juridische stappen van de BMF geen doorgang hebben gevonden, alsmede alle door de provincie verleende vergunningen die de afgelopen tien jaar vanwege de BMF weer ingetrokken moesten worden? Zo nee, waarom niet?

10. Recent heeft de BMF gepubliceerd over hun jongerenproject ‘Stand Up!’, waarbij Brabantse jongeren zijn bevraagd naar hun mening over de energietransitie.[2]

a) Is het college bekend met Stand Up! en heeft de provincie Noord-Brabant op enige manier bijgedragen aan de totstandkoming ervan?

b) Is het college het met de PVV eens dat de vraagstellingen die de BMF bij het project heeft gehanteerd middels de online tool Swipocratie[3] zeer sturend zijn geformuleerd – duurzaamheidsmaatregelen worden als voldongen feit gepresenteerd – en dat de opties waar de jongeren uit kunnen kiezen veelal eenzijdig zijn, bijvoorbeeld slechts een keuze tussen windturbines of zonnepanelen? Zo nee, waarom niet?

c) Is het college het dan ook met de PVV eens dat het project Stand Up! des te meer aantoont dat de BMF voor de provincie geen waardevolle partner meer is en dat de subsidierelatie met de BMF afgebouwd dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] https://www.brabantsemilieufederatie.nl/wp-content/uploads/sites/18/2020/06/BMF_Jaarverslag_2019.pdf 

[2] https://www.brabantsemilieufederatie.nl/project/jongerenproject/ 

[3] https://brabant.swipocratie.nl/ 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_over_de_positie_van_de_Brabantse_Milieufederatie.PDF