Statenvragen inzake Economische Visie en 'Sturen met Kaders'

Geacht college,

Op 17 september 2020 konden Provinciale Staten middels een persbericht kennisnemen van het feit dat Gedeputeerde Staten een visie op de toekomst van de Brabantse economie hebben gepresenteerd, vergezeld van een Beleidskader Economie 2030, tevens met een in oktober te behandelen statenvoorstel .

De PVV heeft daarover de volgende schriftelijke vragen:

1. Op 17 september 2020 konden Provinciale Staten middels een persbericht kennisnemen van het feit dat Gedeputeerde Staten een visie op de toekomst van de Brabantse economie hebben gepresenteerd, vergezeld van een Beleidskader Economie 2030 en volgens de website van de Provincie te behandelen in een Provinciale Statenvergadering in oktober[1].

Is het College bekend met de in ons Provinciale bestuur vigerende systematiek van Sturen met Kaders, zoals vastgesteld met statenvoorstel 27/10 en herbevestigd in het Presidum van juli 2017 (nota bene in aanwezigheid van en daarmee mede namens de huidige gedeputeerde van Economie en Internationalisering, die met deze systematiek dan ook bekend moet worden geacht)?

2. Waarom heeft het college nagelaten om met PS goed van gedachten te wisselen en inbreng en reflectie op te halen over de mogelijke kaders, dit op basis van een startnotitie waarin basisinformatie, speelveld, dilemma's, ideeën alsmede enkele mogelijke scenario's zijn opgenomen, zoals de methodiek voorschrijft (zie Statenvoorstel 27/10A)?

3. Is het college met de PVV van mening dat het college met het negeren van de systematiek van Sturen met Kaders de kaderstellende rol van Provinciale Staten ondermijnt? Zo nee, waarom niet?

4. Is het College net als de PVV van mening dat het eenzijdig vanuit GS presenteren van een beleidskader en een visie zonder de systematiek van Sturen met Kaders in acht te nemen, Provinciale Staten ten aanzien van kaderstelling feitelijk voor een voldongen feit plaatst en daarmee bestuurlijk zeer ongelukkig is? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het College aan de PVV uitleggen hoe de handelwijze van het College van het negeren van Sturen met Kaders zich verhoudt tot 'Samen' uit de titel van het Bestuursakkoord 'Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant' van het College?

6. In het Bestuursakkoord 'Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant' van het College lezen we 'Over de uitwerking in dit akkoord hebben we overeenstemming met elkaar bereikt. Over andere onderwerpen hoeven coalitiepartijen het niet altijd eens te zijn. Alle partijen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren voor Brabant, want het is belangrijk om breed draagvlak te hebben voor de koers die de provincie vaart. Zo geven we vorm aan een nieuwe, open manier van samenwerken binnen de Brabantse politiek.'

Kan het College aan de PVV uitleggen hoe de handelwijze van het College van het negeren van Sturen met Kaders zich verhoudt tot dit heldere statement uit het Bestuursakkoord 'Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant' van het College?

7. Is het college bereid de handschoen op te pakken en de systematiek van Sturen met Kaders te hanteren bij de ontwikkeling van het Beleidskader Economie 2030, en dus eerst op basis van een startnotitie met (woordvoerders uit) PS van gedachten te wisselen, en pas dan met een Kaderstellend voorstel te komen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie-en-werk/2020/gedeputeerde-staten-presenteren-visie-op-toekomst-van-de-brabantse-economie 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_Noord-Brabant_over_Presenteren_economische_visie_en_Beleidskader_Economie_2030_zonder_betrekken_van_Provinciale_Staten_in_kaderstellende_rol.PDF