Statenvragen Toezegging extra asielopvang plekken in Noord-Brabant

Geacht college, geachte CdK,

Volgens NOS.nl heeft Noord-Brabant plekken toegezegd voor de opvang van asielzoekers, dit in reactie op een oproep van het kabinet .

De PVV heeft daarover de volgende schriftelijke vragen:

1. Volgens NOS.nl heeft Noord-Brabant plekken toegezegd voor de opvang van asielzoekers, dit in reactie op een oproep van het kabinet[1]

a. Klopt de bewering dat Noord-Brabant plekken zou hebben toegezegd?
b. Is het college van GS betrokken bij de toezegging, dan wel geïnformeerd hierover?
c. Is het college van GS dan wel de CdK betrokken bij de (eventuele) uitvoering?
d. Hoeveel plekken zijn er toegezegd?
e. Op basis van welke criteria is dit aantal tot stand gekomen?
f. Op welke wijze heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden?
g. In welke gemeente(n) is/ zijn de betreffende toegezegde plekken beoogd?
h. Op basis van welke criteria is de selectie van de locatie(s) tot stand gekomen?
i. In hoeverre is de volksvertegenwoordiging op lokaal niveau betrokken in de besluitvorming dan wel geïnformeerd?
j. Op welke wijze is vastgesteld dan wel zal worden vastgesteld of er sprake is van draagvlak onder de Brabantse bevolking om deze extra opvang te faciliteren?
k. In hoeverre worden Provinciale Staten betrokken dan wel geïnformeerd over deze toezegging en uitvoering?

2.
a. Voor welke doelgroep asielzoekers is de opvang beoogd?
b. Welke maatregelen zijn in voorbereiding om de grote overlast die samenhangt met asielopvang te beteugelen?
c. Hoe kunt u de veiligheid rondom de asielzoekersopvanglocaties garanderen, mede gelet op de portefeuille Veiligheid?

3. Welke inzet heeft het college via het IPO in de Landelijke Regietafel?

4. De PVV ontvangt graag alle documenten vanaf 2018 van de provinciale Regietafel Migratie en Integratie.

5. De PVV ontvangt graag alle documenten vanaf 2018 van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie.

6. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat er, gelet op onder andere de enorme asielcriminaliteit- en overlast rond onder meer de AZC’s in Budel, Oisterwijk, Gilze, Grave en Overloon (zie bijvoorbeeld de recente berichtgeving[2]), niet nog méér asielopvang moet komen, maar de AZC’s juist zouden moeten sluiten? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid bij de staatssecretaris het signaal neer te leggen dat Brabant de opvang van asielzoekers ten koste van de eigen bevolking meer dan beu is, en dat het tijd wordt dat de overheid er is voor de éigen inwoners? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

 

[1] https://nos.nl/artikel/2362309-crisisnoodopvang-dreigt-tekort-asielplekken-nog-niet-opgelost.html 

[2] https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/172465/eigenaar-autoservice-stevensbeek-wil-sluiting-van-azc-wij-wille 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_over_toezegging_extra_asielopvang_plekken_in_Noord-Brabant_.pdf