Statenvragen Ombouw van vruchtbare landbouwgrond tot zonnepanelen-industriegebied

Geacht college,

Sunvest is van plan om 76 hectare vruchtbare akker te veranderen in een industriegebied vol zonnepanelen. De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1) Sunvest is van plan om 76 hectare vruchtbare akker te veranderen in een industriegebied vol zonnepanelen. Heeft u het artikel[1] gelezen en klopt de inhoud volgens u? Zo nee, waarom niet en wat is er volgens u onjuist?

2) Is het college het met de PVV eens dat zonne-industriegebieden op vruchtbare weiden en akkergronden, waar Sunvest in grossiert[2], zeer onwenselijk zijn? Zo ja, wat gaat u tegen dit plan ondernemen? Zo nee, wat is de zogenaamde ‘zonneladder’[3] en de aangenomen motie 234a[4] (2020) dan nog waard?

3) Bent u het met de PVV eens dat zonder de enorme subsidies (zoals onder andere SDE) en fiscale voordelen (EIA e.d.) er niet één zonnepark op vruchtbare grond gebouwd zou worden? Zo ja, bent u dan bereid om bij het Rijk te lobbyen om subsidies en andere fiscale voordelen voor deze parken af te schaffen en hiermee het grootschalig vernietigen van prachtige weiden en akkers in het Brabantse land te voorkomen? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u dan dergelijke projecten trachten te voorkomen?

4) Doet voor het college draagvlak in de omgeving er toe, zoals als speerpunt in het bestuursakkoord is verwoord? Zo ja, welke vorm van draagvlak vindt het college bij projecten als deze belangrijk? Hoe stelt het college vast of er sprake is van dergelijk draagvlak? Heeft het college mogelijkheden om ingeval van ontbreken van draagvlak dit project een halt toe roepen? Zo nee, wat is uw tekst in het begrotingsvoorstel voor 2021 “We zien de energietransitie als een gedeelde opgave waarbij draagvlak cruciaal is”[5] dan waard?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/zlto-ziet-zonnepark-in-budel-niet-zitten~a2300d85/ 

[2] https://sunvest.nl/projecten/ 

[3] https://www.brabant.nl/-/media/43d7c4d9899e4fca896d25fa7eae5735.pdf “Wij hanteren daarbij een zogenoemde ‘zonneladder’ waarbij wij gemeenten alleen willen aanzetten om medewerking te verlenen aan grootschalige zonneparken als er onvoldoende ruimte is in bebouwd gebied.”

[4] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20201113/download?qvi=1616156 

[5] https://www.brabant.nl/-/media/c632564208d242dba6087d9e09b6e7d8.pdf