Statenvragen inzake "van gas los"

Geacht college,

In berichtgeving van NOS-Nieuwsuur[1] wordt duidelijk wat de PVV al vele jaren benoemt: huizen van het gas af halen is te duur en te lastig. Na het dossier “biomassa” de tweede (maar zeker niet de laatste) grote mislukking uit de Energie- en Klimaatakkoorden. De PVV heeft de volgende vragen:

1 In de berichtgeving van NOS-Nieuwsuur1 wordt duidelijk wat de PVV al vele jaren benoemt: huizen van het gas af halen is te duur en te lastig. Heeft u het artikel gelezen en bent u het met de inhoud eens? Zo nee, wat klopt er niet?

2 Hoeveel bestaande huizen zijn er tot nu toe in Brabant van het gas af gehaald en hoeveel heeft dit gemiddeld per woning gekost? Bij hoeveel van deze huizen is de provincie direct of indirect betrokken geweest?

3 Hoeveel en welke projecten lopen er nog? Hoeveel bedragen de door de provincie gemaakte kosten (inhuur, rapporten, onderzoeken, adviezen, subsidie, ambtelijke inzet en dergelijke) hiervoor sinds het ontstaan van de “van gas los” plannen? Hoeveel kosten zijn er nog geraamd? Graag per project aantal woningen en totale kosten aangeven.

4 Bent u het met de PVV eens dat wanneer er gesproken wordt over “renderen” middels een lagere energierekening, dat er dan gerekend moet worden met bedragen exclusief belasting, omdat de belasting op een andere wijze – mogelijk bij dezelfde consument – weer geïnd dient te worden en daarmee de financiële resultaten onder de streep hierdoor niet renderen? Zo nee, waarom niet?

5 In de statenmededeling GS: 4424916[2] van 23 oktober 2018 staat: “Belangrijke uitdagingen die genoemd werden zijn: sociaal draagvlak als voorwaarde voor succes, betaalbaarheid van de opgave, kennis en expertise én beschikbare capaciteit die nodig is voor het opschalen van de uitvoering”.

5a Is het college het met de PVV eens dat van “betaalbaarheid” geen sprake is en dit volgens het artikel ook onhaalbaar zal zijn? Zo nee, waarom niet?

5b Is het college het met de PVV eens dat er van “sociaal draagvlak” geen sprake is, gezien de negatieve ervaringen op vele plaatsen in Nederland, waaronder Tilburg[3]? Zo ja, gaat u (sociaal) draagvlak onder burgers als harde voorwaarde stellen en zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

5C Gezien de onthutsende lijst van uitgaven voor alleen al voor het vergaren van kennis (lijst 2019) inzake “van gas af”[4]: is er überhaupt enige kennis van zaken binnen de provincie op dit gebied? Zo ja, waarom wordt er zo veel en zo duur ingehuurd?

5D Kunt u een complete verantwoording van uren en werkzaamheden naar de staten sturen voor alles wat voor de inhuur betaald is aan ‘De Warmtetransitiemakelaars BV (19 posten, in totaal € 213.253) en “Squarewise” (3 posten, € 39.800), alsmede de bijbehorende documenten voor aanvraag en de reden van de inhuur? Is deze inkoop van kennis gedeeld met andere overheidsinstanties? Zo ja, met welke en hoeveel hebben zij hiervoor betaald (uitputtend overzicht), zo nee, waarom niet? Kunt u aangeven of daardoor wellicht kosten voor het zelfde onderzoek/advies dubbel of zelfs meervoudig betaald uit belastinggelden?

5E Kunt u tevens een overzicht geven van de inhuur voor advies op het gebied van “van gas los” geven voor de jaren 2018, 2020 en 2021, even uitputtend als gesteld in vraag 3D. Zo nee, waarom niet?

5F Zijn bij al deze inkopen de bepalingen van de Aanbestedingswet en de kaders en regels van het Inkoopbeleid van de Provincie gevolgd?

6 Zelfs Urgenda voorman Jan Rotmans krijgt zijn eigen huis niet van het gas af[5]. Uitgerekend deze radicale ‘vrije tijdsprofessor”, tevens kopman van de organisatie die ons via een activistische rechter het schandalige Urgenda-vonnis opdrong. Als de radicale voortrekkers van deze activistische Urgenda beweging het gasloos maken van hun woning al niet voor elkaar kan krijgen, vindt u het dan passend om het ook maar één Brabantse burger op te leggen of te dwingen afscheid te nemen van zijn fijne gas en gasfornuis?

7 Om een woning geschikt te maken voor “van gas af’, moet deze veelal zwaar geïsoleerd worden. Bent u het met de PVV eens dat indien een woning zwaar geïsoleerd is, dat dan bij behoud van de gasaansluiting er al aanzienlijk minder gas verbruikt wordt en de laatste peperdure stappen voor “van gas af” enig eventueel rendement helemaal wegvaagt? Kun u aangeven of u hierbij ook rekening houdt met niet alleen de warmtepomp en vloerverwarming, maar ook een enorme investering in het elektriciteitsnet in en naar de huizen en wijken toe en dat in piekperioden de geleverde elektriciteit voor het warmtesysteem grotendeels per gas opgewekt wordt? Zo nee, waarom niet?

8 Gezien de toekomstige ontwikkelingen op technisch vlak (groen gas, waterstof, andere gassen) is ons gasnetwerk veel te mooi om te slopen. Bent u dat met de PVV eens? Zo ja, bent u het dan ook met ons eens dat “van gas af”, inclusief sloop van gasinfrastructuur alleen daarom al als doel te zot voor woorden is? Zo nee, waarom niet?

9 Bent u het met de PVV eens dat het beter is om, indien door de bewoner gewenst, per huis te bekijken wat de beste oplossing is en dat hierbij de kosten en het comfort voorop dienen te staan en niet het per sé van het gas af moeten; dus kijken of de eigen keuze voor een HR-ketel, een hybride pomp of een warmtepomp het gunstigste is? Zo ja, stopt u dan met het zich bemoeien met deze zaken, zo nee, waarom niet?

10 Het “van gas los”-verhaal komt uit het klimaatakkoord[6]. Bent u het met de PVV eens dat er op dit dossier door de deelnemers aan betreffende klimaattafel, waaronder de provincies via het IPO vooral is gekeken naar de politiek ingegeven afkeer van alles dat met fossiele brandstoffen te maken heeft en de belangen voor werk- en omzetzekerheid (bouw, installatiebranche en de talloze adviesbureaus en consultants)? Deelt u onze mening dat dit verhaal – thuis van het gas af en met een warmtepomp die door gas uit de elektriciteitscentrale wordt aangedreven – helemaal niets met enige klimaatimpact te maken heeft? Zo nee, waarom niet en hoeveel graden Celsius gaat het hele “van gas los” verhaal opleveren?

11 Bent u het met de PVV eens dat maatregelen die geëxtrapoleerd meer dan € 100.000.000.000.000 kosten voor 1 graad Celsius beperking van opwarming krankzinnig zijn? Zo ja, waarom dan met deze waanzin doorgaan dat een veelvoud hiervan kost[7]? Zo nee, wat is dan wat u betreft het maximaal te dragen bedrag per graad voor de wereldbevolking en hoeveel mag dit de Brabantse burger per hoofd van de bevolking kosten?

12 Wanneer stopt u eindelijk met het trekken aan dit zo overduidelijk dood én overleden paard dat “van gas los” heet en trekt u dit onderdeel uit het provinciale energietransitie beleid in?

Vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie

Harry van den Berg

[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2370824-huizen-aardgasvrij-maken-is-complex-en-kost-ook-meer-dan-verwacht.html 

[2] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/cpv/20181112/download?qvi=1011697

[3] https://www.bd.nl/tilburg-e-o/proefkonijnen-voor-aardgasvrije-buurt-in-tilburg-maar-ze-willen-van-dat-gas-niet-af~a612c9bc/ 

[4] Bijlage beantwoording vraag 55 van PVV (Begroting 2021-PS 76/20) 

[5] https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/09/lolol-transitieprofessor-jan-rotmans-lukt-het-niet-om-eigen-huis-gasvrij-te-maken-al-voor-ton-aan-verspijkerd/ 

[6] https://www.klimaatakkoord.nl/organisatie/sectortafels/gebouwde-omgeving

[7] https://www.researchgate.net/publication/284103845_Impact_of_Current_Climate_Proposals en https://www.wsj.com/articles/gambling-the-world-economy-on-climate-1447719037