Statenvragen Onderzoek naar “einde kalvermesterij in Nederland”

PVV Noord-Brabant: Provincie moet opkomen voor Brabantse kalversector

De NOS bericht vandaag over een onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw naar de toekomst van de kalverhouderij in Nederland. Deze “Scenariostudie Kalverketen” zou het einde aan van de huidige kalverhouderij in Nederland aankondigen: "De kalversector wordt in bepaalde scenario's kleiner of verdwijnt zelfs helemaal, terwijl de rol van de melkveehouder zal veranderen".’[1]

De Brabantse PVV wil van het provinciebestuur weten of de provincie betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit rapport en of de gedeputeerde al van dit rapport op de hoogte was bij een overleg met de Brabantse kalverhouderijsector. Woordvoerder Maikel Boon: "Ook wil ik van het Brabantse college weten of zij net als de PVV bereid zijn om de Brabantse kalversector een toekomst te gunnen. In Brabant zijn veel traditionele gezins- en familiebedrijven in de kalversector. Ik wil daarom van het college horen dat zijn er bij overleggen met de rijksoverheid op aandringen dat ieder scenario voor de toekomst van de kalverhouderij gericht moet zijn op financiële haalbaarheid voor de kalverhouders en dat er geen sprake kan zijn sterfhuisconstructies die de bedrijfsvoering van onze boeren aantasten. Ook vragen we GS daarmee rekening te houden bij de invulling van de nieuwe provinciale Omgevingsverordening,”

 

Geacht college,

De NOS bericht vandaag over een onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw naar de toekomst van de kalverhouderij in Nederland. Deze “Scenariostudie Kalverketen” zou het einde aan van de huidige kalverhouderij in Nederland aankondigen: ‘In de toekomst moeten kalveren, volgens het rapport, langer of zelfs helemaal bij de melkveehouder blijven en wordt de import aan banden gelegd. "De kalversector wordt in bepaalde scenario's kleiner of verdwijnt zelfs helemaal, terwijl de rol van de melkveehouder zal veranderen".’

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving van de NOS en kan het college aangeven of het bekend is met de inhoud van de scenariostudie?

2. Is de provincie Noord-Brabant op enigerlei wijze betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport? Zo ja, kan het college aangeven wat de input vanuit de provincie is geweest?

3. Momenteel werkt de provincie aan een definitieve invulling van de Omgevingsverordening waarin de milieueisen vanuit de Provincie voor de kalverhouderij worden opgenomen. In dat kader heeft gedeputeerde Lemkes eind januari ook overleg met de kalverhouderijsector gevoerd.[2] De conceptversie van de scenario-studie dateert volgens de NOS ook van eind januari. Kan GS aangeven of de gedeputeerde op het moment van het overleg met de ZLTO al op de hoogte was van dit concept-rapport? Kan GS tevens aangeven in hoeverre bij de invulling van de Omgevingsverordening rekening wordt gehouden met dit rapport?

4. Is het college het met de PVV eens dat zeer ernstig zou zijn wanneer de kalverhouderij, in Brabant vertegenwoordigd door vele traditionele gezins- en familiebedrijven, uit onze provincie zou verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om bij overleggen met de rijksoverheid erop aan te dringen dat ieder scenario voor de toekomst van de kalverhouderij gericht moet zijn op financiële haalbaarheid voor de kalverhouders en dat er geen sprake kan zijn sterfhuisconstructies die de bedrijfsvoering van onze boeren aantasten? Is het college eveneens bereid om deze uitgangspunten ook aan te houden bij de invulling van de Omgevingsverordening? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] https://nos.nl/artikel/2372685-einde-lijkt-in-zicht-voor-huidige-kalvermesterij-in-nederland.html 

[2] https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/02-februari/kalverhouderij-in-gesprek-met-provincie-noord-brabant