Statenvragen windturbines Heusden

Geacht college,

Volgens een bericht in het Brabants Dagblad[1] is de gemeente Heusden voornemens om 4 enorme windturbines in een uithoek van de gemeente te plaatsen, dit zonder overleg met omwonenden aan de overkant van de Maas.

Hierover heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

1 Heeft u het artikel1 gelezen en is volgens u de inhoud daarvan juist? Zo nee, wat is er volgens het college onjuist?

2 Valt dit project, gezien de omvang, binnen de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincie (5-100MW opgesteld vermogen)? Indien het project valt onder de provinciale verantwoordelijkheid valt, bent u het dan met de PVV eens dat het project dan ook aan de provinciale voorwaarden van “haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak” dient te voldoen? Zo nee, waarom niet?

3 Bent u het met de PVV eens dat zonder subsidie, in dit geval van meerdere miljoenen euro’s belastinggeld per windturbine, er niet één initiatief voor windturbines in Noord-Brabant van de grond zou komen? Deelt u het inzicht van de PVV dat door het feit dat windenergieprojecten enkel met subsidie rendabel worden, daarmee de facto windturbineprojecten niet aan de “cruciale” voorwaarde “betaalbaarheid” voldoen? Zo ja, wanneer gaat de stekker definitief uit alle op stapel staande peperdure wind-, zon- en biomassaprojecten?
Bent u bereid om de subsidies, kosten voor de belastingbetalers, mee te tellen in de kosten van windenergieprojecten? Zo nee, waarom niet?

4 Wat is volgens u de ondergrens van de “cruciale” voorwaarde “draagvlak” en hoe meet u die?

5 Geldt de “cruciale” voorwaarde “draagvlak” ook voor draagvlak onder omwonenden die niet in Brabant wonen, zoals in dit geval net over de grens in Gelderland? Zo ja, bent u het dan met de PVV eens dat het niet meenemen in de informatievoorziening rondom deze snode plannen van nota bene de zwaarste slachtoffers van dit plan te schandalig om waar te zijn is? Zo ja, bent u bereid RWE en de gemeente Heusden hierop in keiharde bewoordingen aan te spreken en het plan wegens of bij gebleken gebrek aan draagvlak te torpederen? Zo nee, waarom niet?

6 Bent u het met de PVV eens dat windturbines, laat staan dergelijk gigantische windturbines niet en nergens in het Brabants landschap thuis horen, ook niet “handig geparkeerd” pal aan de provinciale grenzen, zoals eerder bij Reusel, waar de bewoners van de Rode Del in een Groene Hel terecht gekomen zijn[2]?
Zo ja, wanneer kunnen de Brabanders en hun buren gerust zijn op het niet verstoren van hun nachtrust, uitzicht, gezondheid en waarde van hun onroerend goed door deze groot-industriële megaturbines?
Zo nee, waarom niet en bent u bereid in de beantwoording een kaart van de provincie Noord-Brabant mee te sturen waarin u duidelijk aangeeft waar windturbines volgens u niet geplaatst mogen worden en om welke reden (vliegvelden, woongebieden, landschap)?

7 Wanneer niet alleen de 4 windturbines bij Heusden niet gebouwd worden, maar geen enkele windturbine in Brabant, geen enkele zonnevlakte en geen enkele biomassacentrale. Hoeveel graden Celsius wordt het dan warmer in de wereld in 2100? En wanneer u dat extrapoleert vanuit het Brabants CO2-equivalentsaandeel in de wereld, dus ongeveer met 1000 vermenigvuldigt, hoeveel graden scheelt het dan in 2100? Bent u het met de PVV eens dat indien dit laatste minder dan een halve graad is, dat het dan tijd wordt om het gezond verstand te gebruiken en andere oplossingen voor een eventueel klimaatprobleem te gaan zoeken?

7a Wat als het slechts 1/100e van een graad Celsius is?

7b Indien u het antwoord in graden Celsius niet weet, waarom noemt u het Brabants energiebeleid dan “klimaatbeleid” of beleid dat opwarming van de Aarde tegen gaat, terwijl u geen benul van de feiten heeft?

7c Indien u net als Rob van Dorland (KNMI)[3] De Groene Rekenkamer[4] en via doorrekening, de PVV (0,00007grC / 7 aandeel NB *1000 aandeel wereld) uitkomt op geëxtrapoleerd naar de hele wereld 0,01 graad Celsius, waarom noemt u het dan “klimaatbeleid”, of bent u het met de PVV eens dat “Volksverlakkerij en een ongekend schandalige, ziekmakende en verwoestende geldverkwisting” een betere benaming is? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.bd.nl/bommelerwaard/ammerzoden-en-well-schrikken-heusden-zet-windmolens-in-onze-voortuin~a1d68aee/ 

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/1229-pvv-noord-brabant-windturbines-reusel-voor-rode-del-een-ware-hel 

[3] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlands-klimaatbeleid-scheelt-maar-0-0003-graden-opwarming-klopt-dit-wel-~b7f17a69/ 

[4] https://groene-rekenkamer.nl/7265/de-klimaatwet-bezint-eer-gij-begint/