Statenvragen 'RIVM verzweeg invloed windlobby'

Geacht college,

Volgens een bericht in de Telegraaf zijn onderzoeken aangaande slaapproblemen door geluidsoverlast niet onafhankelijk uitgevoerd en heeft de lobby van windenergie en -exploitanten een stevige vinger in de pap gehad in deze onderzoeken.

Hierover heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

1 Volgens een bericht in de Telegraaf[1] zijn onderzoeken aangaande slaapproblemen door geluidsoverlast niet onafhankelijk uitgevoerd en heeft de lobby van windenergie en -exploitanten een stevige vinger in de pap gehad in deze onderzoeken. Heeft het college kennis genomen van het artikel? Is het college net als de PVV-fractie in het geheel niet verbaasd over deze schandalige gang van zaken? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college uitputtend aangeven welke Noord-Brabantse windprojecten beoordeeld en/of vergund zijn op basis van de in het artikel aangehaalde niet-onafhankelijke studies en rapporten?

3 Is het college bereid om gezien deze misstanden alle windturbineprojecten binnen de provinciale bevoegdheid (inclusief overgedragen) van 5 tot 100MW per direct stil te leggen, op zijn minst totdat wél onafhankelijk onderzoek inzake de gezondheidsgevolgen voor omwonenden is uitgevoerd en de exploitatie veilig is bevonden? Zo nee, waarom is het college niet bereid om de gezondheid van de omwonenden in acht te nemen?

4 Is het college bereid om per direct alle windturbines stil te laten zetten waarover klachten betreffende slapeloosheid en geluidsoverlast zijn binnen gekomen, tenminste tot dat wél onafhankelijk onderzoek is verricht en naar aanleiding daarvan de situatie als ‘veilig’ beoordeeld is? Zo nee, waarom niet?

5 Bent u bereid om voor deze onderzoeken werkelijk onafhankelijke onderzoekers in te huren, waarbij deze aantoonbaar geen enkel belang hebben in de windenergiesector? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1118437908/rivm-verzweeg-invloed-windlobby-op-positieve-rapporten