Statenvragen opvang asielzoekers en Provinciale regietafel

Geacht college,

Hierbij ontvang u statenvragen naar aanleiding van het bericht dat de gemeente Den Bosch asielzoekers gaat huisvesten in op het terrein van het Autotron te Rosmalen.

1.
Middels een brief van 24 augustus 2021 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Commissarissen van de Koning, colleges van Gedeputeerde Staten en colleges van Burgemeester en Wethouders het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het verzoek gedaan om ruimte beschikbaar te stellen voor noodopvang alsmede de huisvesting van statushouders, en een provinciale inventarisatie hiervoor uit te voeren
( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/08/25/tk-bijlage-bestuurlijke-brief-per-direct-opvang-en-huisvesting-nodig );

a. Heeft GS kennis genomen van deze brief?
b. Wat heeft GS met deze brief gedaan? Graag ontvangt de PVV een volledige en uitputtende opsomming van alle activiteiten, besluiten en initiatieven die het college (bestuurlijk dan wel ambtelijk) heeft ontplooid dan wel voornemens is naar aanleiding van deze brief?
c. Zijn er, gelet op de beantwoording van het College in de PS vergadering van 12 november in reactie op de PVV motie over asielopvang, reeds locaties of projecten in beeld, dan wel verzoeken gedaan bij het Ontwikkelbedrijf?
d. Heeft er met gelieerde partijen, deelnemingen of andersoortige organisaties in Brabant overleg plaatsgehad over de opvang van asielzoekers en/of statushouders of het beschikbaar stellen van locaties en/of vastgoed? Zo ja, welke organisaties en over welke locaties en/of vastgoed? Graag een uitputtend overzicht.

2.
In juni 2021 heeft de PVV statenvragen gesteld n.a.v. berichten over gemeenten die verwijzen naar provinciaal beleid, namelijk het provinciaal plan flexibilisering asielketen. GS liet toen weten dat dit 'provinciale plan' afkomstig is van de Rijksheer, en niet van het college. Het was om die reden dat GS oordeelde dat er geen sprake was van een actieve informatieplicht aan PS en ook geen noodzaak voor beleidsverantwoording vanuit GS.
Nu in augustus het ministerie wel degelijk een rol en een taak heeft toebedeeld aan het college van GS, is van die situatie geen sprake meer, tenzij GS het ministerie van BZK heeft laten weten dat zij niet wenst in te gaan op de brief.
a. Heeft GS het ministerie, gelet op het volgens GS ontbreken van een provinciale taak of rol, laten weten dat zij het verzoek van 24 augustus van het ministerie naast zich neerlegt en geen medewerking wil verlenen aan het verzoek van het ministerie? Zo nee, waarom niet?
b. Indien GS het verzoek van het ministerie wél in behandeling heeft genomen, was er dus sprake van een veranderde situatie t.o.v. een onderwerp waarover u enkele weken eerder aan PS nog statenvragen beantwoordde. Waarom heeft het college op dat moment verzuimd om PS actief te informeren?

3.
In een voorstel van de Veiligheidsregio Brabant Noord[1] wordt herhaaldelijk verwezen naar het Provinciaal Plan, waarbij de provincie wordt opgevoerd als de opsteller ervan. Kan GS aangeven in hoeverre hier terecht naar 'de provincie' als bestuursorgaan wordt verwezen als opsteller van dit plan?

4.
Volgens een bericht aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch is het college van B&W voornemens medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA aan het college van B&W om voor minimaal 6 maanden noodopvang voor asielzoekers te realiseren op het terrein van het Autotron te Rosmalen. Het college van B&W wil daartoe een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen aan de eigenaar van het terrein.
Bij het bericht van het college van B&W aan de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch zijn twee bijlagen gevoegd:
- een verzoek van het COA aan het college van B&W, d.d. 4 november, om op korte termijn noodopvang voor asielzoekers te realiseren;
- een brief d.d. 4 november van de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant aan het college van B&W van 's-Hertogenbosch. Volgens deze brief heeft de 'regietafel opvang' op 4 november van het COA een verzoek ontvangen voor noodopvang in de gemeente 's-Hertogenbosch. Dit verzoek is volgens de brief van de CdK besproken.

a. Wie is formeel gezien de ontvanger van het verzoek van het COA: het College van B&W 's-Hertogenbosch of de 'regietafel opvang'?
b. Wie of wat is de 'regietafel opvang'? Komt dit overeen met de invulling zoals weergegeven in de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen?
c. Wie hebben er zitting in deze 'regietafel opvang', en met welke rol?
d. Welke bevoegdheden heeft deze 'regietafel opvang'?
e. Aan wie legt deze 'regietafel opvang' verantwoording af en op welke wijze?

5.
In de beantwoording op de statenvragen van de PVV uit juni meldt het college dat er geen betrokkenheid is voor GS ten aanzien van de overlast op en rond de Brabantse AZC's. Met de brief van het ministerie uit augustus ontstaat er echter wel een rol en taak voor GS t.a.v. deze overlast.
a. Kan GS schetsen op welke wijze zij aankijkt tegen de vele criminaliteit, (sexuele) vrouwenintimidatie, overlast en andere misstanden op en rond asielzoekerscentra?
b. Is GS bereid om binnen de portefeuille veiligheid met concrete maatregelen te komen om de leefbaarheid en veiligheid voor onze éigen inwoners rond asielzoekerscentra te waarborgen? Zo nee, waarom niet?
c. Is GS bereid om binnen de provinciale taakopvatting omtrent veiligheid om specifiek t.a.v. de veiligheid en leefbaarheid op en rond AZC's afspraken te maken met gemeenten en regio's? Zo nee, waarom niet?

6.
In juni 2021 heeft de PVV statenvragen gesteld n.a.v. berichten over gemeenten die verwijzen naar provinciaal beleid. GS heeft het 'provinciaal plan' aan PS toegestuurd als bijlage bij de beantwoording.
Dit Provinciaal plan Provincie Noord-Brabant heeft als onderschrift 'Bijlage III Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen'.
a. Graag verneemt de PVV of het provinciaal document bedoeld is als een bijlage bij een ander document? Zo ja welk document, en kunt u dat aan PS verstrekken?
b. Graag ontvangt de PVV alle versies van het Provinciaal Plan.
c. Gezien de Uitvoeringsagenda ook onderdeel uitmaakt van het IBP, kan het college aangeven in hoeverre de betrokkenheid van het college dan wel de ambtelijke organisatie met de asielopvang vorm krijgt via dit IBP?

7.
In de diverse documenten en brieven over de opvang van asielzoekers, zoals de brief van de CdK van 14 september aan de colleges van B&W, het college van GS en de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's, worden verschillende regietafels rond het thema asielopvang en inburgering benoemd.
a. Graag ontvangt de PVV een uitputtend lijst van alle regietafels (landelijk, provinciaal, regionaal) rondom asielopvang/inburgering/huisvesting statushouders.
b. Graag ontvangt de PVV van al deze regietafels waarbij de provincie Noord-Brabant betrokken is (ambtelijk dan wel bestuurlijk), alle documenten vanaf 1 januari 2019.

8.
In de brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 3 november 2020 aan de CdK's en burgemeesters (onderwerp: Opgaven Huisvesting vergunninghouders en Opvang) wordt de huisvesting en opvang van asielzoekers neergelegd bij de CdK. De 'Integrale handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering' van februari 2021, onder meer opgesteld door VNG en IPO, verwijst specifiek naar deze brief en deze taak.
a. Kan het college aangeven vanuit welke rol en taak het IPO hier acteert?
b. Indien de asielopvang en huisvesting een aangelegenheid is van de CdK in de hoedanigheid als Rijksheer, zoals GS aangeeft in de beantwoording op de PVV statenvragen uit juni, op welke wijze kan dan de bemoeienis van het IPO worden geduid door GS?

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

[1] https://www.vrbn.nl/publish/pages/31548/7_0_ab20210630_asielketen_en_crisisnoodopvang.pdf