Statenvragen opvang asielzoekers Autotron

Geacht college,

Hierbij ontvang u statenvragen naar aanleiding van het bericht dat de gemeente Den Bosch asielzoekers gaat huisvesten in op het terrein van het Autotron te Rosmalen. Uw College wordt geadresseerd gelet op de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24 augustus 2021 waarin onder meer de Colleges van Gedeputeerde Staten worden geadresseerd als verantwoordelijk actiehouder voor de extra opvang en huisvesting van asielzoekers.

1. Volgens een bericht aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch is het college van B&W voornemens medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA aan het college van B&W om voor minimaal 6 maanden noodopvang voor asielzoekers te realiseren op het terrein van het Autotron te Rosmalen. Het college van B&W wil daartoe een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen aan de eigenaar van het terrein. Als bijlage is de brief[1] bijgevoegd.

a. Bent u bekend met het voornemen van het college van B&W?

b. Wat vindt u van het feit dat het college nog vóórdat de Gemeenteraad zich over dit voornemen van het college van B&W heeft kunnen buigen al start met de uitvoering van de opvang?

c. Wat vindt het college ervan dat daarbij omwonenden slechts informatie ontvangen, en op geen enkele manier inspraak en zeggenschap lijken te hebben in deze kwestie?

2. In een vraaggesprek met Dtv Den Bosch[2] stelde burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch: “Het COA heeft ons een verzoek gedaan, de provincie heeft ons een verzoek gedaan, dus het past binnen het provinciaal beleid en wij als college staan er positief tegenover”. Kan GS duidelijk maken welk verzoek van de provincie dit betreft en aangeven aan welk provinciaal beleid de Bossche burgemeester hier refereert? Kan GS tevens alle correspondentie hierover overleggen?

3. Is het college net als de PVV van mening dat de daadkracht die overheden laten zien bij het organiseren van de opvang van asielzoekers een dreun in het gezicht is van al die tienduizenden éigen mensen in onze provincie die soms al tientallen jaren wachten op een betaalbare huurwoning, maar voor wie de wachtrij niet kleiner wordt omdat grote stromen asielzoekers voorrang krijgen?

4. Welk vooruitzicht geeft het college deze Brabanders die alleen maar langer moeten wachten op een betaalbare woning omdat de asielindustrie in stand gehouden wordt mede door het Brabantse college voor wie "Brabant neemt haar verantwoordelijkheid" nog staand beleid is?

5. Is het college net als de PVV van mening dat dweilen met een open kraan onbegonnen werk is, en dus de instroom van asielzoekers moet stoppen? Zo nee waarom niet?

6. Bent u bereid om richting de gemeente 's-Hertogenbosch de boodschap af te geven dat de opvang van asielzoekers een verkeerd signaal richting onze eigen burgers is? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

[1] Brief d.d. 5 november 2021 van college B&W ’s-Hertogenbosch aan de gemeenteraad inzake ‘Huisvesting vergunninghouders en verzoek voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers op het terrein van Autotron’

[2] https://dtvnieuws.nl/televisie/gemist/focus-den-bosch/cccb6bed-9c24-4965-9246-7a8eec4a258d/focus-den-bosch-06-11-2021