Statenvragen PNEM2.0

Geacht college,

In een artikel in het Brabants Dagblad wordt gemeld dat de gemeente Tilburg, enkele omliggende gemeenten én de provincie Noord-Brabant de intentie hebben om een BV op te tuigen die als "regionaal ontwikkelbedrijf" wind- en zonneparken tot stand gaat brengen.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1 In een artikel in het Brabants Dagblad[1] wordt gemeld dat de gemeente Tilburg, enkele omliggende gemeenten én de provincie Noord-Brabant de intentie hebben om een BV op te tuigen die als "regionaal ontwikkelbedrijf" wind- en zonneparken tot stand gaat brengen. Heeft u het artikel gelezen en is de inhoud correct? Zo nee, wat klopt er niet?

2 Sinds wanneer bent u in gesprek hierover met de gemeente Tilburg en/of omliggende gemeenten? Graag zien wij alle betreffende documenten betreffende dit dossier als bijlage(n) bij de beantwoording.

3 " Zeven andere gemeenten haken volgend jaar aan, net als de provincie. Ze hebben die intentie deze week allemaal uitgesproken", aldus het artikel. Wanneer en hoe hebben PS hun intentie precies uitgesproken hierover? Waarom moeten PS in de krant lezen van deze 'intentie'?

4 In hoeverre wordt het vanuit de zijde van GS een harde eis dat er géén zonnepanelen op akkers en weiden komen, zolang er ruimte op daken is, conform de wens van provinciale staten?[2]

5 In het artikel wordt melding gemaakt van een “streefcijfer” van 50% burgerparticipatie. Hoe hard is dit percentage en wat moet volgens u het minimale percentage burgerparticipatie zijn?

6 In hoeverre gaat u draagvlak onder de omwonenden meten en meenemen in alle besluitvorming én in de statuten van op te richten BV’s? Is “draagvlak onder omwonenden” volgens u een harde voorwaarde of het ontbreken van dat draagvlak eerder een hinderlijk, maar niet onoverkomelijk obstakel? Graag een uitvoerige toelichting.

7 Waarom wordt deze ontwikkelmaatschappij, inclusief een BV per “Hub” opgetuigd vanuit gemeenten en provincie en laat u deze ontwikkeling niet gewoon aan de burgers en de markt over?

8 In hoeverre is of wordt afgesproken dat zonnepanelen (die nu nog vaak in de shredder eindigen) en windturbines, (inclusief fundamenten en toevoerwegen) in zijn geheel op kosten van de exploitanten worden verwijderd nadat de turbines definitief zijn stilgezet? Bent u voornemens hiertoe een door de exploitanten gevoed waarborgfonds in te stellen? Zo nee, waarom niet?

9 De wind- en zonnestroom zal gezien de buitensporige ontwikkeling in Nederland en de omliggende landen effectief nagenoeg waardeloze, volledig waardeloze stroom of zelfs negatief geprijsd stroomafval opleveren, ondanks dat het wellicht vooraf aan partijen tegen onrealistisch hoge bedragen per kilowattuur al dan niet “subsidievrij” verkocht kan worden. Hoe dan ook, de torenhoge rekening voor deze veel te dure wiebelstroom komt uiteindelijk bij de burger terecht, net als de ongetwijfeld louter vanwege dergelijk doldrieste plannen noodzakelijke kosten voor netverzwaring. Waarom zet u dan toch deze plannen door?

Vriendelijke groet,

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant

[1] https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-steekt-als-eerste-miljoenen-euros-in-bedrijf-voor-wind-en-zonneparken~adc9d856/ 

[2] https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22882/motie-provinciale-staten-brabant-om-zonnedaken-voorrang-te-geven-boven-zonneparken