Statenvragen Subsidie Muziekgebouw Eindhoven

Geacht college,

Rondom het Muziekgebouw in Eindhoven is naar aanleiding van speurwerk van het Eindhovens Dagblad[1] een discussie losgebarsten over het salaris en de ontslagvergoeding van de oud-directeur, de heer Vringer. Binnen de Eindhovense politiek is inmiddels een duidelijke roep om meer openheid omtrent deze zaken[2].

Daarom de volgende vragen:

1. Rondom het Muziekgebouw in Eindhoven is naar aanleiding van speurwerk van het Eindhovens Dagblad een discussie losgebarsten over het salaris en de ontslagvergoeding van de oud-directeur, de heer Vringer. Binnen de Eindhovense politiek is inmiddels een duidelijke roep om meer openheid omtrent deze zaken. Het muziekgebouw krijgt vooral subsidie van de gemeente Eindhoven, maar ook met de provincie Noord-Brabant bestaat een subsidierelatie. Zo heeft het muziekgebouw in 2020 een forse subsidie van 112.000 euro gekregen in het kader van “noodsteun”[3] en daarnaast is ook een aanzienlijk bedrag aan “coronasteun”[4] overgemaakt.

Is het college het met de PVV eens dat, gezien deze subsidierelatie, de provincie zich aan moet sluiten bij de roep, die vanuit verscheidene fracties uit de Eindhovense Raad luidt, tot meer openheid over het salaris en de andere vergoedingen van de oud-directeur? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om de coronasteun en de subsidie uit 2020 terug te vorderen als uit nader onderzoek in Eindhoven blijkt dat het Muziekgebouw bij de bezoldiging van de heer Vringer de voorwaarden uit de Wet normering van topinkomens heeft geschonden? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college aangeven of bij de begrotingssubsidie uit 2020 de weigeringsgrond uit de ASV (artikel 8 lid 2) van toepassing was? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is de subsidie dan verstrekt?

4. Is het college het met de PVV eens dat het sowieso schandalig is wanneer culturele organisaties, die geheel of gedeeltelijk uit (provinciaal) belastinggeld gefinancierd worden, bestuurders in dienst hebben die salarissen en bonussen menen te moeten verdienen boven de Brabantnorm? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid de weigeringsgrond voor subsidies uit te breiden en van toepassing te laten zijn op alle soorten begrotingssubsidies, dan wel op zijn minst een subsidieontmoedigingbeleid toe te passen voor organisaties die geen restrictief beloningsbeleid hanteren? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid om in het vervolg geen cent meer over te maken aan deze inhalige elitaire cultuurinstelling en in plaats daarvan de focus van het provinciale beleid te richten op met name onze hardwerkende mkb'ers, horeca- en recreatieondernemers, kermisexploitanten, onze volkscultuur en amateurkunstgezelschappen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://www.ed.nl/eindhoven/gouden-handdruk-bovenop-riant-pensioen-voor-vertrokken-directeur-noodlijdend-muziekgebouw-eindhoven~a61359c97/ 

[2] https://www.ed.nl/eindhoven/pvda-en-groenlinks-eisen-alsnog-openheid-over-salaris-bonussen-en-ontslagvergoeding-directeur-muziekgebouw-eindhoven~a6da98d8/ 

[3] https://www.brabant.nl/-/media/9e05f6b992b64072b96dc39634b0f563.pdf 

[4] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/vrije-tijd-cultuur-en-sport/2020/coronasteun-provincie-voor-culturele-instellingen