Statenvragen inzake Stellingname IPO

Geacht college,

Het IPO heeft samen met de VNG en de Unie van Waterschappen een position paper opgesteld over Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen .

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende Statenvragen:

1. Het IPO heeft samen met de VNG en de Unie van Waterschappen een position paper opgesteld over Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen1. Is het college bekend met deze position paper?[1]

2. Heeft het college in de hoedanigheid van Bestuurslid van het IPO, ingestemd met de strekking van de position paper?

3. Het nieuwsbericht op de website van het IPO stelt: "De provincies, gemeenten en waterschappen waarderen zeer dat het ministerie van BZK werkt aan een permanente regeling."
Kan het college aangeven waar en/of wanneer Provinciale Staten van Noord-Brabant -als hoogste Bestuursorgaan van de Provincie- in meerderheid hebben besloten tot deze stellingname?

4. De position paper stelt: "De gemeenten, provincies en waterschappen zouden het zeer betreuren als de mogelijkheid voor Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen om digitaal besluiten te kunnen nemen weg zou vallen."
Kan het college aangeven waar en/of wanneer Provinciale Staten van Noord-Brabant -als hoogste Bestuursorgaan van de Provincie- in meerderheid hebben besloten tot deze stellingname?

5. Volgens welk mandaat voert het IPO een lobby namens de Provincie Noord-Brabant?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Patricia van der Kammen

[1] https://www.ipo.nl/lobby/position-paper-ipo-vng-en-unie-van-waterschappen-digitaal-vergaderen-en-besluitvormen-in-gemeenteraden-provinciale-staten-en-waterschapsbesturen/