Statenvragen Sloop Spookslot

Geacht college,

De Efteling is voornemens het Spookslot te slopen. De sloop staat gepland vanaf 5 september, morgen dus . Van de Werkgroep Nostalgische Efteling ontvingen de leden van Provinciale Staten een urgente e-mail (bijlage 1), waarin zij Provinciale Staten attenderen op het feit dat er vleermuizen gesignaleerd zijn bij het Spookslot.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende Statenvragen:

1. De Efteling is voornemens het Spookslot te slopen. De sloop staat gepland vanaf 5 september, morgen dus.[1][2] Van de Werkgroep Nostalgische Efteling ontvingen de leden van Provinciale Staten een urgente e-mail (bijlage 1), waarin zij Provinciale Staten attenderen op het feit dat er vleermuizen gesignaleerd zijn bij het Spookslot.

De Werkgroep wijst Provinciale Staten op het feit dat vleermuizen daadwerkelijk gesignaleerd zijn. Ook maakt de Werkgroep duidelijk dat het Spookslot en de directe omgeving een zeer evidente verblijfplaats voor vleermuizen is.

Volgens een quickscan uitgevoerd om een vergunning te verkrijgen voor de sloop en bouw voor een nieuwe attractie 'valt het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied met voldoende zekerheid uit te sluiten. Er zijn geen zichtbare holtes, spleten of kieren aan de te slopen gebouwen die toegankelijk zijn voor vleermuizen. De attractie Spookslot en bijbehorende gebouwen zijn aan de gehele buitenzijde voorzien van cement en dichtgetimmerd met balken waarna spleten en gaten dicht zijn gesmeerd. Dit, en doordat het gebouw niet is voorzien van een spouwruimte en ook binnen geen sporen zijn aangetroffen kan met zekerheid worden gesteld dat het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied met voldoende zekerheid uit te sluiten is.'

Foto's van de werkgroep, bijgevoegd in de mail aan Provinciale Staten, geven een geheel ander beeld. Er zijn vele kieren en gaten, openingen in het dak e.d. zichtbaar.

a. Is het college van GS met de PVV van mening dat de foto's voldoende aanleiding zijn om de sloop onmiddellijk stil te leggen en eerst een grondig onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van beschermde soorten?

b. Zo nee, waarom niet?

2. Volgens de gemeentelijke vergunningverlener is de in opdracht van vergunningvrager opgestelde quickscan beoordeeld door een specialist van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, die volgens de gemeentelijke vergunningverlener akkoord zou zijn.

a. Is het college net als de PVV van mening dat de omvang van het project een volledig onderzoek rechtvaardigt, in plaats van slechts een beperkte 'quickscan'?

b. Zo nee, waarom niet?

3. De Werkgroep stelt: "Daarnaast is het mogelijk dat er vleermuisverblijfplaatsen zijn geweest in de stammen van oude, hoogstam-eikenbomen voor, achter en naast het slot, die eergisteren zijn gekapt nog voor de officiële einddatum van het slot. Het is niet uit te sluiten dat er vleermuizen in deze bomen hebben gezeten. Een afstaand stukje bast of een spechtengat kan al een verblijfplaats vormen. Dit betekent volgens ons eigenlijk dat de Efteling nu al in overtreding is wat betreft de Wet Natuurbescherming. Dit is op basis van de door u doorgestuurde informatie namelijk niet onderzocht volgens het vleermuisprotocol."

a. Kennelijk heeft De Efteling de afloop van een eventuele bezwaarprocedure niet afgewacht en is reeds gestart met slopen van de omgeving van het Spookslot. Is het college net als de PVV van mening dat er onherstelbare schade is aangebracht indien blijkt dat in strijd met de NB-wet is gehandeld?

b. Zo nee, waarom niet?

c. Is het college bereid om de sloop stil te leggen op grond van de onomkeerbaarheid van schade?

d. Is het college bereid om de sloop stil te leggen zolang de bezwaartermijn nog niet is afgehandeld?

4. De mail van de Werkgroep bevat ook een passage over de aanvraag tot Gemeentelijk Beschermd Monument vanuit het Cuypersgenootschap i.s.m. de Werkgroep Nostalgische Efteling: "Deze aanvraag is gisteren met spoed afgehandeld en het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit om extra advies van experts in te winnen is niet nagevolgd om de reden dat er om bedrijfstechnische redenen met spoed een besluit moest worden gemaakt (bron: OmroepBrabant)", ook samengevat in een bericht van Omroep Brabant.[3]

a. Is het college net als de PVV van mening dat het curieus is dat het college van B&W het advies van de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit negeert?

b. Is het college net als de PVV van mening dat het argument van de wethouder dat "het inwinnen van extra externe expertise tijd kost, die er simpelweg niet is", een slecht argument is, en dat in dit geval "bij twijfel niet oversteken" een beter motto zou zijn?

c. Is het college het met de PVV eens dat de Efteling, en zeker de oude attracties waaronder het Spookslot, beschouwd moeten worden als óns cultureel erfgoed?

5. Is het college bereid om de Efteling te behoeden voor het maken van een historische fout door te bepleiten het Spookslot te behouden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

[1] https://www.looopings.nl/weblog/20361/Fotos-eerste-voorbereidingen-voor-sloop-Spookslot-zijn-al-zichtbaar.html 

[2] https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/ultieme-reddingspoging-voor-spookslot-mislukt-attractie-is-geen-gemeentelijk-monument~ad3e55f7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

[3] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4143032/spookslot-in-efteling-mag-gesloopt-worden-b-en-w-vinden-het-geen-monument 

BIJLAGE 1