Statenvragen provinciaal asielbeleid

Onlangs heeft de CdK brieven[1] verstuurd aan de Brabantse gemeenten met betrekking tot de verhoogde opgave ter realisatie van langdurige opvang asielzoekers. Deze brieven heeft de CdK verstuurd vanuit haar rol als rijksorgaan, maar uit de verstuurde documenten blijkt, gezien de vormgeving, ook betrokkenheid van de provincie.[2]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. De CdK heeft onlangs brieven verstuurd aan de Brabantse gemeenten met betrekking tot de verhoogde opgave ter realisatie van langdurige opvang asielzoekers. Deze brieven heeft de CdK verstuurd vanuit haar rol als rijksorgaan, maar de documenten wekken de indruk, gezien de vormgeving, dat er ook sprake is van betrokkenheid van de provincie.

a. Kan het college aangeven welke betrokkenheid de provincie precies heeft bij de ‘flexibilisering asielketen’ en de ‘verhoogde opgave Noord-Brabant’, en onder wiens verantwoordelijkheid welke activiteiten precies worden uitgevoerd?

b. Binnen welke beleidskaders opereert de provincie als het gaat om asielopvang en door wie zijn deze kaders vastgesteld?

c. Exact welke inzet heeft vanuit het college het afgelopen jaar plaatsgevonden, vindt momenteel plaats, en wordt beoogd nog plaats te vinden? Graag uitputtend alle projecten, middelen, inzet capaciteit etc. etc. die de Provincie doet in het kader van de 'flexibilisering asielketen', de 'verhoogde opgave Noord-Brabant' en eventuele andere aan de immigratie, opvang, huisvesting of integratie van asielzoekers en/of statushouders verband houdende projecten/activiteiten/beleid, vanaf 2019, met vermelding van kosten, inzet, betrokken organisaties.

2. De CdK stelt in haar brief dat de gemeenten maar beter niet moeten gaan afwachten tot gemeentelijke medewerking wordt afgedwongen door het Rijk.

a. Is het college net als de PVV van mening dat een aansporing tot actie op grond van wetgeving die er nog niet is, in een zo gevoelig en maatschappelijk bewogen dossier, onverantwoord is? Zo nee, waarom niet?

b. Is het college het met de PVV eens dat gemeenten niet opgejaagd moeten worden door te dreigen met een wet die nog niet eens bestaat? Zo nee, waarom niet?

c. Is het college het met de PVV eens dat we nooit toe mogen staan dat de rijksoverheid lokale overheden gaat dwingen om mee te werken aan (langdurige) asielopvang? Zo nee, waarom niet?

d. Is het college net als de PVV van mening dat de gemeentes het recht hebben om hun eigen beleidsafwegingen te maken, zoals ook is vastgelegd in het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de CdK bereid de brief in te trekken?

e. Onderstreept het college het Europees Handvest voor Lokale Autonomie? Zo nee, waarom niet?

3. In zijn rapport 'Monitoring of the application of the European Charter of Local Self-Government in the Netherlands'[3] uit het 'Congress of local and regional authorities' zijn zorgen over de stand van zaken van lokale democratie en autonomie sinds de ratificatie in 1991 van het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie. Het rapport spreekt over "Furthermore, there is no direct recognition of the principle of local self-government in the legal framework of the Netherlands. The report also deplores the persistent lack of clarification and overlap of competences between municipalities and provinces.", alsmede "decentralised authorities do not have a legal basis for challenging central government decisions claiming the violation of their right to local self-government through judicial means".

a. Is het college net als de PVV van mening dat Nederland met de ratificatie van dit Handvest zichzelf de verplichting heeft opgelegd om lokale autonomie volledig te respecteren? Zo nee, waarom niet?

b. Is de CdK alsmede het college van GS t.a.v. provinciaal beleid bereid om op geen enkele manier druk uit te oefenen of draagvlak te creëren voor aangelegenheden waar de gemeentes zelf mandaat hebben? Zo nee, waarom niet?

c. Zijn de CdK alsmede het college van GS bereid om zich niet te bemoeien met gemeentes die op basis van hun eigen democratische afwegingen besluiten geen medewerking te verlenen aan de asielopvang dan wel huisvesting statushouders?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

[1] Zie bijlage 2

[2] Zie bijlage 2

[3] https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a42001 

 

BIJLAGE 1

asielbeleid1

asielbeleid2

                    asielbeleid3

 

BIJLAGE 2

 asielbeleid4