Statenvragen Regioplan asielopvang veiligheidsregio Brabant-Noord

Geacht college,

Eind vorig jaar heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord(VRBN), Jack Mikkers, het regioplan voor de Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders[1] aangeboden aan de Provincie Noord-Brabant.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Eind vorig jaar heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord(VRBN), Jack Mikkers, het regioplan voor de Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders aangeboden aan de Provincie Noord-Brabant. Volgens de VRBN ‘vloeit [het plan] voort uit de nadere afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s om uit de opvangcrisis te komen en te blijven’[2].

a. Kan het college concreet aangeven welke ‘nadere afspraken’ hier worden bedoeld?

b. Kan het college aangeven welke rol of rollen de provincie heeft binnen dit regioplan?

c. Kan het college aangeven hoe de rol of rollen van de provincie bij deze afspraken exact is/zijn vastgelegd?

d. Graag ontvangen wij alle documenten hieromtrent bij deze beantwoording.

e. Zijn er ook al vergelijkbare regioplannen van de andere veiligheidsregio’s in Brabant bekend? Zo ja, kunt u deze dan bij de beantwoording van deze vragen toezenden?

2. In het regioplan van de VRBN wordt meermaals gerept over nauwe betrokkenheid van de provincie bij het proces van de totstandkoming van het plan:

- Op 22 november heeft de Provincie een regiobijeenkomst georganiseerd waar ook het COA en het Ministerie bij aanwezig was. (p4)

- Er is een enorme stroom vluchtelingen op gang. Zowel uit Oekraïne als uit andere delen van de wereld. Dat gaat gepaard met een toenemende vraag vanuit het Rijk om opvang en huisvesting te bieden, voor korte en langere duur. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland en één waar geen enkele gemeente zich aan kan onttrekken. De gemeenten in deze regio willen dit samen gaan realiseren. Met elkaar en in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord. (p6)

- Om een crisis het hoofd te kunnen bieden en de nieuwe opgaven te behalen moeten we flexibel en creatief zijn en zullen we met meerdere partijen moeten samenwerken. En deze houding hebben we ook nodig van onze samenwerkingspartners om met name de locaties voor de opvang op korte termijn te kunnen realiseren. Het COA, de provincie en de gemeenten zijn afhankelijk van elkaar en zijn gezamenlijk verantwoordelijk. (p8)

- Intensieve afstemming met het COA en de Provincie is noodzakelijk voor het tijdig kunnen realiseren van de locaties. (p9)

- Van gemeenten worden maximale inspanningen en creativiteit verwacht om de opgaven te kunnen realiseren. Dit lukt echter niet zonder een flexibele en praktische opstelling van de Provincie. Daarnaast willen de gemeenten benadrukken dat deze exercitie zeker niet alleen een RO- en huisvestingsvraagstuk is. Het geven van onderdak aan ontheemden en vluchtelingen alleen leidt niet tot de oplossing van het probleem. Zonder een goed op de doelgroep afgestemde opvang, begeleiding, scholing en sociale voorzieningen is er geen sprake van integratie en zal de asielopgave in de toekomst leiden tot nieuwe en mogelijk nog grotere zorgpunten voor de samenleving. Hierom willen we nadrukkelijk aandacht bij het COA, de Provincie en het Ministerie vragen voor onderstaande thema’s: (p11)

- Maar om uit de crisis te komen en te blijven moeten de inspanningen onverminderd worden voortgezet; in gezamenlijkheid en met de gevraagde inspanningen van Provincie en het COA en met collegiale uitwisseling van opgaven. (p13)

regioplan1- (p14)

regioplan2- (p15)

a. Kan het college bij ieder van de bovengenoemde passages/punten waar de provincie wordt genoemd apart aangeven vanuit welke rol de provincie heeft gehandeld, alsmede de wettelijke grondslag daarvoor?

b. Kan het college bij ieder van deze passages/punten waar de provincie wordt genoemd apart aangeven wat de exacte inhoudelijke inzet van de provincie is geweest?

c. Kan het college bij ieder van deze passages/punten waar de provincie wordt genoemd apart aangeven welke capaciteit en financiële middelen hiervoor zijn ingezet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://www.vrbn.nl/publish/pages/33679/regioplan_vrbn_asiel-_oekraineopvang_en_huisvesting_vergunninghouders_def.pdf 

[2] https://www.vrbn.nl/@37370/regioplan-asiel-oekraine-opvang/