Statenvragen Verspreiding glasdeeltjes van zonnepanelen na branden

Geacht college,

De afgelopen week zijn op meerdere plekken in Brabant grootschalige branden geweest in panden met zonnepanelen op de daken. Bij deze branden is de wijde omtrek vervuild geraakt met glasdeeltjes van de verbrande panelen dat door de wind is verspreid . Dit is in het verleden vaker voorgekomen .

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1.
De afgelopen week zijn op meerdere plekken12 in Brabant grootschalige branden[1][2] geweest in panden met zonnepanelen op de daken. Bij deze branden is de wijde omtrek vervuild geraakt met glasdeeltjes van de verbrande panelen dat door de wind is verspreid[3]. Dit is in het verleden vaker voorgekomen[4].

a. Is het college bekend met de betreffende branden?

b. Is het college het met de PVV eens dat we inmiddels niet meer over incidenten kunnen spreken, maar dat grootschalige branden waar daken met zonnepanelen bij betrokken zijn met verontrustende regelmaat zorgen voor de verspreiding van schadelijke materialen in de wijde omgeving? Zo nee, waarom niet?

2. a. Is het college het met de PVV eens dat dit soort branden in feite gigantische milieu-incidenten zijn en tot enorme drama’s voor gedupeerden leiden? Zo nee, waarom niet?
b. Het weiland van boer Joris in Etten-Leur is nu geruïneerd en hij leeft nu in grote onzekerheid?[5] Hoe kijkt het college vanuit de VTH-taken van de provincie naar dergelijke casussen?

3. De provincie dringt het plaatsen van zonnepanelen, via bijvoorbeeld de Energieagenda[6] de zonneladder en het ruimtelijk inzetten op zonnevelden, nadrukkelijk op aan de Brabantse samenleving en leefomgeving.
a. Kan het college aangeven of in kaart is gebracht welke schadelijke stoffen allemaal verspreid kunnen worden ingeval van incidenten of calamiteiten met zonnepanelen, en wat de effecten zijn op mens, dier, en omgeving? Zo nee, waarom niet?

b. Kan het college aangeven of er risicoanalyses zijn uitgevoerd m.b.t. incidenten of calamiteiten met zonnepanelen bij het opstellen van het beleid rondom zonnepanelen? Zo nee, waarom niet?

c. Is het college het dan met de PVV eens dat de provincie, gezien de enorme inzet op zonne-energie door uw College, het de Brabantse samenleving verschuldigd is om alle potentiële risico's van dergelijk beleid in beeld te hebben? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid nog voor de zomer een volledige risicoanalyse te presenteren?
d. Is het college het met de PVV eens dat, gezien de milieueffecten die zonnepanelen na een incident of calamiteit zoals een brand kunnen hebben op de Brabantse leefomgeving, de provincie pas op de plaats moet maken met de inzet op zonne-energie, omdat de technologie klaarblijkelijk nog niet betrouwbaar en veilig genoeg is? Zo nee, waarom niet?

3. a. Kan het college aangeven of er beleid is opgesteld met betrekking tot (de verantwoordelijkheid voor) het opruimen van zonnepanelen of delen daarvan (inclusief andere milieuvervuilende stoffen)?
b. Kan het college aangeven of er beleid is opgesteld met betrekking tot schadevergoedingen aan zaken en omgeving?
c. Hoe ziet uw college hierbij de provinciale rol en verantwoordelijkheid, mede in het licht van zowel de VTH-taak, alsook de subsidieverstrekking voor zon op dak en de betrokkenheid bij de vergunningverlening voor verscheidene projecten rondom zonnevelden.

Namens de PVV Noord-Brabant,
Patricia van der Kammen

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5377173/stukjes-zonnepanelen-neergedaald-na-brand-dieren-naar-binnen 

[2] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4256978/controleer-eigen-grond-glasdeeltjes-gevonden-rondom-afgebrande-stallen 

[3] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4259425/weiland-van-boer-joris-ligt-bezaaid-met-stukjes-zonnepaneel-na-grote-brand 

[4] https://nos.nl/artikel/2342992-weides-vol-glas-van-zonnepanelen-na-brand-niemand-heeft-hierover-nagedacht 

[5] Zie 3

[6] https://www.brabant.nl/-/media/35eee048291f4c88b05dcfa6774b1f99.pdf 

 

Beantwoording: Beantwoording verspreiding glasdeeltjes van zonnepanelen na branden