Statenvragen Stikstof drukt op Woensdrecht

Geacht college,

In een artikel van BN de Stem wordt geschetst dat het zogenaamde stikstofprobleem in Woensdrecht blijft bestaan, zelfs zonder stikstofuitstoot van agrariërs en bouwprojecten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor boeren, maar ook voor andere activiteiten. Zit een project boven de grenswaarde, dan mag er in de omgeving niets meer qua stikstofuitstoot, ook niet van de rechter. Zelfs een amateur wielerwedstrijd mag niet doorgaan, omdat de volgauto's te veel uit zouden stoten.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. In het artikel in BN de Stem stelt raadslid Pijnen, op basis van de uitleg van de projectleider van de gemeente Woensdrecht: "Al verdwijnen hier alle agrariërs en wordt er een jaar lang niet gebouwd, dan nog halen we onze stikstofdoelen niet. Want vanuit België komt van alles aanwaaien door de A4, scheepvaart en industrie bij Antwerpen[1]"? Kan het college aangeven of deze constatering klopt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, geldt dit ook voor andere gemeenten? Zo ja, welke?

2. Deelt het college de zorgen van de PVV over de brede impact van de kritische depositiewaarde, die niet alleen gevolgen heeft voor boeren maar ook voor andere activiteiten, zoals een amateur wielerwedstrijd, omdat de volgauto's te veel zouden uitstoten? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het eens met de PVV dat de leefbaarheid voor de burgers in de gemeente Woensdrecht belangrijker is dan het behalen van de stikstofdoelen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt het college de mening van de PVV dat de huidige stikstofgrens van 0,07 gram per hectare per jaar voor bedrijven in de omgeving van kwetsbare natuur absurd laag is? De vergelijking met "één vogelpoepje" geeft aan hoe snel de grenswaarde bereikt kan worden, bijvoorbeeld door een overvliegende gans die zijn behoefte doet op een gebied ter grootte van twee voetbalvelden. Kan het college toelichten waarom zij het hier wel of niet mee eens zijn?

5. Deelt dit college de mening van de PVV dat het onbegrijpelijk is hoe wij in Nederland met stikstof omgaan en dat de uit België afkomstige stikstofneerslag niet aan onze (agrarisch) ondernemers aangerekend moet worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

6. Het artikel stelt verder: “Naast bovenmatige stikstofneerslag kampt de Brabantse Wal ook met ernstige verdroging. Toch liggen daar volgens de Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes ook kansen. ,,Vernatting kan natuurherstel helpen, ook als je het niet redt met stikstofreductie.””

a. Kan het college aangeven of deze uitspraak van de gedeputeerde correct is weergegeven?

b. Wordt deze uitspraak door het gehele college onderschreven?

c. Kan het college tevens aangeven of deze ‘tip’ van de gedeputeerde ook met feiten is onderbouwd? Zo ja, is het college bereid deze informatie te delen?

d. Kan het college aangeven nu volgens de gedeputeerde voor de natuur op de Brabantse Wal sprake is van een verdrogingsprobleem en niet louter van een stikstofprobleem of het stikstofslot voor dit gebied kan worden opgeheven? Zo nee, waarom niet?

e. Kan het college eveneens aangeven in welke Brabantse (natuur)gebieden ook sprake is van mogelijke andere oplossingen voor natuurherstel anders dan stikstofmaatregelen?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.bndestem.nl/woensdrecht/zelfs-zonder-boeren-en-bouwers-zucht-woensdrecht-onder-stikstof-het-blijft-komen-vanuit-belgie~a4dc313f/